Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa tehdä tien geometrista ja rakenteellista perussuunnittelua
Opiskelija oppii käyttämään oman suunnittelualansa (esim. geotekniikka, tietekniikka tai kalliotekniikka) teoreettisia menetelmiä mitoituksessa ja suunnittelussa.
Opiskelija oppii toimimaan projektiryhmän jäsenenä
Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan maastotutkimusaineistoa ja luomaan sen avulla suunnitelmia
Opiskelija ymmärtää miten todellinen infra-alan suunnitteluprojekti toimii
Opiskelija tutustuu yrityselämän kolleegoihin ja heidän työskentelytapoihinsa
Opiskelija oppii työskentelemään yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa ja esittämään tuloksiaan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 04.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Henry Gustavsson

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Antikainen, Henry Gustavsson, Leena-Katariina Korkiala-Tanttu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektikurssi on käytännöllinen suunnitteluprojekti, joka sisältää näkökulmia geoteknisestä, kallio- ja tiesuunnittelusta. Kurssin sisältönä on tuottaa tiesuunnitelmatason suunnitelmia ja siinä tarvittavia tulosteita. Dokumentaatioon sisältyy 3D-maastomalli, jossa kuvataan maakerrokset ja kallio suunnittelualueella. Tiesuunnittelu tehdään ottaen huomioon maakerrosten ja kallion ominaisuudet sekä yhdistämällä olemassa olevat ja uudet infra- ja rakenne-elementit yhteen. 3D-mallin lisäksi tuotetaan tiesuunnitelmaan kuuluva suunnitelmaselostus, joka sisältää mm. suunnittelukohteen kuvauksen, rakenteiden mitoitusta, karttoja sekä poikki- ja pituusleikkauksia.

  Opiskelijat (enintään 20 opiskelijaa) jaetaan projektiryhmiin, joihin kuuluu asiantuntijoita (opiskelijat) geotekniseltä, tie- ja kalliosuunnittelun osa-alueilta. Opetusmenetelmä on ongelma-pohjainen oppiminen, siten että kukin ryhmä tuottaa tarvittavan suunnittelun ja 3D-inframallisuunnittelun ja dokumentaation kohteen kadulle tai tielle. Harjoitusten opettajat ovat pääasiassa konsulttiyritysten suunnitelijoita.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, tentti, suunnitteluharjoitus ja tulosten esittäminen.

  Arvostelu perustuu itse- ja vertaisarviointiin, suunnitelmiin ja niiden dokumentointiin (suunnittelumalli, kohdekuvaus, laskelmat, projektityö) sekä tulosten esittämiseen. Koe luento- ja harjoitusaineiston sekä YIV2015-ohjeen sisällöstä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot (14h), Harjoitukset (26h), Projektityö (80h), Tulosten esittäminen (2h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali ilmoitetaan kurssin alussa

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rak-32.3020 Kalliorakennussuunnittelu (osittain) tai Rak-50.3135 Geotekninen suunnittelu

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1.vuoden Geoengineering-maisteriohjelman opinnot (min. 50op) .
  Tiesuunnittelijalle esitietovaatimuksena on GEO-E3040 Geometric Design of Roads kurssi; geo- ja kalliosuunnittelijalle oman alan Advanced-tason kursseja.  Novapoint-ohjelman perusosaaminen on kaikille suositeltavaa.

   

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi.

  Max 20 opiskelijaa, ensisijaisesti 2. vsk. Geoengineering-maisteriohjelman opiskelijoille.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan pääosin etänä keväällä 2021.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetuskieli englanti, mutta osa harjoitus- ja luentoaineistosta on suomeksi, koska suunnittelu tehdään todellisessa suomalaisessa kohteessa, jossa lähtöaineisto ja suunnitteluohjeet ovat pääaosin suomeksi.

  Kurssi voidaan sisällyttää osaksi geoteknisen ja kalliosuunnittelijan FISE-pätevyysvaatimuksia (www.fise.fi).

   

   

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan pääosin etänä keväällä 2021.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. pdf-tiedosto MyCoursesissa.