Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

 • ymmärtää voiman, momentin, liikemäärän ja liikemäärän momentin peruskäsitteet ja osaa kuvata ne skalaari- ja vektorimuodossa
 • osaa määrittää kappaleen tasapainotilan
 • osaa määrittää kappaleen liiketilan   
 • osaa analysoida systemaattisesti todellisia rakenteita ja koneita mallintamalla ne tasapainossa tai liikkeessä olevina partikkeleina ja jäykkinä kappaleina mekaniikan perusperiaatteita soveltaen
 • kykenee ratkaisemaan mekaniikan ongelmia hyödyntämällä matriisilaskennan ja differentiaaliyhtälöiden teorian matemaattisia menetelmiä
 • osaa arvioida kriittisesti saatujen tulosten todenperäisyyttä

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 12.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Janne Ranta

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Janne Ranta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • voiman, jakaantuneen voiman ja momentin käsitteet ja voimasysteemien redusointi
  • vapaakappalekuvio ja jäykän kappaleen tasapaino
  • kappaleen ja kappalesysteemin tukireaktiot
  • ristikon sauvavoimat
  • palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttijakaumat ja -kuviot
  • jäykän kappaleen tasoliikkeen kuvaus karteesisessa ja napakoordinaatistossa
  • jäykän kappaleen tasoliikkeen liikeyhtälöt (Eulerin liikelait)
  • liikemäärän, liikemäärän momentin, impulssin, työn ja energian käsitteet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, henkilökohtainen opiskelu, kuulustelut

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 24 h, kuulustelut 5 h, henkilökohtainen opiskelu 104 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit Rak-54.1100 Statiikka (3 op) ja Kul-49.1100 Dynamiikka I (4 op) ; korvaa kurssin COE-C1001 Statics and Dynamics

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-A0005 Matriisilaskenta ja MS-A0105 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information