Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi työelämään liittyvissä ja erilaisissa asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla, esim. småprat -tilanteissa ja sähköpostiviestinnässä.
 • Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi.
 • Ymmärrät ruotsinkielisiä omaan alaasi liittyviä tekstejä.
 

Laajuus: 0

Aikataulu: 26.10.2020 - 02.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1-B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi, apukielenä suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, mm. småprat ja sähköposti
  • oman alan sanastoon tutustuminen
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta
  • itsenäinen työskentely, esim. kieliopin kertaaminen tarpeen mukaan

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • kirjalliset tehtävät
  • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • arviointi: hyväksytty/hylätty

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 4 - 36 h, itsenäinen työskentely 45 - 77 h
  - Kontaktiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan.
  - Kurssi voi myös olla esim. integroitu, intensiivi- tai verkkokurssi.
  - Verkkokurssitoteutus on 2 periodin mittainen.

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali opettajan ohjeiden mukaisesti

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25

  Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "ruotsin lähtötasotesti + oma koulutusohjelma ARTS".

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information