Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla tutustutaan asiantuntijaesittämisen ja erityisesti konferenssiesittämisen oleellisiin piirteisiin workshop-työskentelypohjaisesti.

Valmennuksessa perehdytään esittämisviestinnän ydinasioihin.

Yhteistoiminnallisessa workshopissa harjoitellaan konkreettisesti konferenssiesittämistä.

Suoritettuaan kurssin osallistuja osaa hyödyntää erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja esityksensä tietosisällön muotoamiseen.

Hän ymmärtää sanallisen ja sanattoman viestinnän merkityksen asiantuntijaesiintymisessä.

Saamansa kehittävän palautteen sekä itsereflektion avulla osallistuja kykenee kehittämään omaa asiantuntijaesittämistään.

Hän osaa tarkastella muiden esityksiä analyyttisesti sekä antaa niihin kehittämispalautetta.

Osallistuja tunnistaa, kuinka rakennetaan loogis-analyyttinen, johdonmukaisesti jäsennelty tietoesitys omalla tutkimusalalla.

Hän hallitsee selkeän, tiiviin ja havainnollisen asiantuntijaesittämisen.    

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2021 - 11.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sonja Kniivilä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sonja Kniivilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Asiantuntijaesityksen rakennekysymykset; tietoesittämisen ja erityisesti konferenssiesittämisen ominaispiirteet; esiintymisharjoitukset; reflektoiva työtapa osana esiintyjänä kehittymistä; sanattoman ja sanallisen viestinnän olemus asiantuntijaesittämisessä; havainnollistavien esityselementtien käyttö

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  yhteistoiminnallinen workshop-työskentely; omakohtainen esittäminen; palautetyöskentely; itsereflektointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  * kontaktiopetus: 36 h

  * etätyöskentely:  45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  opettajan jakama materiaali; workshopeissa syntyvä viestintäaines

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -