Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin valmennuksessa perehdytään syvällisesti tutkimusraportoinnin erityispiirteisiin sekä tuotetaan konkreettisesti omaa tutkimusraportointia fasilitoidussa tekstipajassa.

Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa vahvasti hyödyntää prosessikirjoittamista osana opinnäytetyöskentelyään.

Hän kykenee muokkaamaan tutkimustekstiään laadukkaammaksi tekstipajassa saamansa opponoivan palautteen ja itsereflektion avulla.

Hän osaa opponoida analyyttisesti muiden kirjoittamia tutkimustekstejä sekä tarvittaessa antaa niihin kehittämispalautetta.

Opiskelija tunnistaa, kuinka kirjoitetaan argumentoivaa, analyyttista ja johdonmukaisesti jäsenneltyä tutkimusalansa tekstiä.

Hän hallitsee selkeän, tiiviin ja havainnollisen asiailmaisun.  

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2021 - 11.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sonja Kniivilä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sonja Kniivilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tutkimuksellinen syvälukutaito ja tutkimusraportointi osana tutkivaa työotetta; tieteellisen tekstin ominaispiirteet kuten oleelliset rakennekysymykset, lähteiden oikeaoppinen käyttö, referointi, viittauskäytänteet ja argumentoinnin tekstuaaliset keinot; reflektoiva ja opponoiva työtapa osana tutkimuskirjoittamista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  * pedagogiset, ohjatut tekstipajat

  * opponoiva työtapa

  * itsereflektio, omakohtainen evaluointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  * kontaktiopetus: 36 h

  * etätyöskentely: 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  * opettajan jakama materiaali

  * omakohtainen tuotanto tekstipajassa

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -