Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ulkotilojen merkityksen kaupungissa ja rakennusten lähiympäristössä sekä tunnistaa suunnitteluun vaikuttavat arkkitehtoniset, sosiaaliset, toiminnalliset, rakennustekniset ja ylläpitoon liittyvät tekijät. Opiskelija osaa luonnostella rakennetun ympäristön ulkotilojen yleissuunnitelmia sekä pystyy esittämään suunnitelmansa graafisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija kokee arkiympäristön suunnittelun haastavana ja mielenkiintoisena suunnittelutehtävänä ja hahmottaa maisema-arkkitehdin työn tärkeyden rakennetun ympäristön muotoutumisessa.

Laajuus: 1

Aikataulu: 13.01.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Emilia Weckman

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Emilia Weckman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rakennetun ympäristön maisemasuunnittelu. Keskeisiä aiheita ovat rakennusten lähiympäristöjen toiminnallinen ja tilallinen maisemasuunnittelu erityisesti kaupunkimaisissa olosuhteissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyö. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses -sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 50 tuntia= 30% (luennot, harjoitukset ja palautetilaisuudet), itsenäistä opiskelua 112 tuntia =70%, yhteensä 162 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa osan kurssista MA-94.1217 Julkinen ulkotila

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojaksot MA-94.1162 Asuinympäristö / MAR-C1004 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2B, MA-94.1170 Maisemarakentamisen tekniikka, MA-94.1140 Kasvillisuuden käyttö 1 ja MA- 94.1141 Kasvillisuuden käyttö 2 / MAR-C1003 Maisemarakentamisen tekniikka ja materiaalit tai vastaavat tiedot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information