Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuuaan opiskelija tuntee erilaisia maisema-analyysimenetelmiä ja osaa soveltaa niitä suunnittelutehtävässä ja perustella niiden avulla suunnitteluratkaisuja. Opiskelija saa valmiuksia työskennellä monialaisessa työryhmässä ja ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen suunnitteluprosessissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.10.2020 - 10.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matleena Muhonen, Matleena Muhonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matleena Muhonen, Matleena Muhonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.08.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja ja suoritukseen liittyvät asiat: Matleena Muhonen, matleena.muhonen@aalto.fi

Kurssin tuntiopettaja ja harjoitustyöhön liittyvät asiat: Emilia Saatsi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija perehtyy erilaisiin maisema-analyysimenetelmiin ja maisemaselvitysten käyttöön suunnittelijan työvälineenä. Maakuntakaava-, yleiskaava- ja osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys. Maiseman luonnontieteelliset, kulttuurihistorialliset ja visuaaliset inventointi- ja analysointimenetelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, tuntitehtävät, opintoretket, harjoitustyö. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses -sivuilla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssisuorituksen osa-alueet

  • Luennot
  • Harjoitustyö (useampi osatehtävä)
  • Yksilöohjaukseen osallistuminen (minimivaatimus 1 krt/OT)
  • Vertaisryhmätyöskentely
  • Itsearviointi
  • Osallistuminen loppukeskusteluun

  Arvosteluperusteet

  Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Kaikki oppimistehtävät arvioidaan erikseen. Osallistumisesta aktiivisesti luennoille ja harjoituksiin voi saada plussaa.

  Jälkipalautuspäivät

  Kurssin jälkipalautuspäivät ovat 16.1.2021 ja 8.2.2021. Työn luovutuksen jättäminen ensimmäiseen jälkipalautuspäivään laskee arvosanaa yhdellä numerolla, jälkimmäiseen kahdella numerolla. Toisen jälkipalautuspäivän jälkeen kurssisuorituksia ei oteta vastaan.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 42 tuntia (luennot, harjoitukset ja palautetilaisuudet), itsenäistä opiskelua 93 tuntia (harjoitustyö, kirjallisuus), yhteensä 135 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-C1001 Maisema-arkkitehtuurin perusteet, maisema-analyysi, MA-94.1139 Maisema-analyysi

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-A1000  Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1A, MAR-A1002 Maisema-arkkitehtuurin kenttäkurssi 1 / MA-94.1114 Maisema-arkkitehtuurin perusteet, MA-94.1120 Kenttäkurssi 1

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään kokonaan etänä. Harjoitustyöhön on mahdollista saada ohjausta myös lähiopetuksena kampuksella. Kurssin aluksi järjestetään yhteinen maastokäynti selvityskohteeseen Uudellamaalla.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Esitietovaatimukset koskevat vain maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman opiskelijoita.

  Kurssin minimiosallistujamäärä on 5 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään kokonaan etänä. Harjoitustyöhön on mahdollista saada ohjausta myös lähiopetuksena kampuksella. Kurssin aluksi järjestetään yhteinen maastokäynti selvityskohteeseen Uudellamaalla.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi alkaa 28.10.