Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tuntee maisema-arkkitehdin tehtävät laaja-alaisessa maankäytön suunnittelussa ja ymmärtää alue-ekologiaan pohjautuvaa maankäyttöä kaupunki-, maaseutu- ja luonnonympäristöissä. Opiskelija osaa luonnostella maisemarakenteeseen sovittaen rakentamista ja alueiden käyttöä. Opiskelija ymmärtää maisemasuunnittelun merkityksen kestävän maankäytön perustana.

Laajuus: 1

Aikataulu: 11.09.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matleena Muhonen, Matleena Muhonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matleena Muhonen, Matleena Muhonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 18.08.2020-21.12.2112):

Vastuuopettajat:

 • Matleena Muhonen, matleena.muhonen@aalto.fi (kurssin koordinointi, suorittamiseen liittyvät ja hallinnolliset asiat)
 • Aino Aspiala, aino.aspiala@aalto.fi (harjoitustyöhän liittyvät asiat)

Tuntiopettaja: Tiina Merikoski (harjoitustyön ohjaus)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Maisemaan sopeutuvan kestävän maankäytön ja rakentamisen yleissuunnittelu. Rakennuspaikan sovittaminen maisemaan. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ohjausvaikutukset. Vaikutusten arviointi alueiden käytön suunnittelussa. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Harjoitustyössä tavoitteena on käydä läpi suunnitteluprosessi maisema-analyysistä yleiskaavatasoiseen konseptisuunnitelmaan, joka johtaa maiseman huomioiviin rakennustapaohjeisiin ja kestävään matkailumaiseman suunnitteluun.

  Kurssin laajuus on 6 opintopistettä. Muut kuin maisema-arkkitehtuurin pääaineen opiskelijat voivat suorittaa kurssin myös 1 opintopisteen laajuisena.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses -sivuilla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssiohjelman mukaan suoritetut työt arvioidaan asteikolla 1-5. Harjoitustöiden osuus kurssin arvostelusta on 80% (maisemaselvitys 30%, suunnittelutehtävä 50%).

  Kurssisuorituksen saamiseksi kaikki osatehtävät (mm. vertaisarviointi ja itsearviointi) on suoritettava. Opiskelijan kurssisuoritusta arvioidaan myös seuraavin perustein:

  Läsnäolo ja aktiivisuus

  Opiskelijan on osallistuttava välinäyttöihin ja loppuesittelyyn ja esiteltävä suunnittelutehtävä vähintään kaksi kertaa harjoituksissa. Mikäli nämä määritelmät eivät täyty, ei kurssisuoritusta hyväksytä. Mikäli opiskelija joutuu jonkin painavan syyn vuoksi olemaan poissa pakollisilta harjoituskerroilta, tulee hänen sopia asiasta etukäteen vastuuopettajan kanssa.

  Harjoituksissa läsnäolo ja aktiivisuus vaikuttavat arvosteluun 10%.

  Aikataulun hallinta

  Opiskelijan tulee edetä työssä harjoitustyöohjelman työvaiheiden mukaisesti ja valmistautua työvaihe-esittelyihin harjoituksissa sekä välinäyttöihin. Palautusaikatauluja on noudatettava. Oman työohjelman laadinta, ylläpito ja noudattaminen ovat osoitus aikataulun hallinnasta.

  Aikataulun hallinnan osuus arvostelusta on 10%

  Jälkipalautukset

  Mikäli opiskelija ei palauta työtä kurssiohjelman mukaisesti, on hänen mahdollista palauttaa se jälkipalautuspäivinä 16.1.2021 tai 8.2.2021. Palautuksen jättäminen ensimmäiseen jälkipalautuspäivään pudottaa loppuarvosanaa yhden numeron, toiseen kaksi arvosanaa. Toisen jälkipalautuspäivän jälkeen ei kurssisuorituksia oteta vastaan.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 49 tuntia= 30% (luennot, harjoitukset ja palautetilaisuudet), itsenäistä opiskelua 113 tuntia =70%, yhteensä 162 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-C1005 ja MA-94.1252 Maisema ja alueiden käyttö

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositus: MAR-C1001 Maisema-arkkitehtuurin perusteet, 2A, maisema-analyysi

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot toteutetaan etänä. Harjoitustyötä ohjataan pienryhmissä kampuksella sekä tarvittaessa etänä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin minimiosallistujamäärä on 5 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot toteutetaan etänä. Harjoitustyötä ohjataan pienryhmissä kampuksella sekä tarvittaessa etänä.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi alkaa perjantaina 11.9. klo 9:15. Tarkempi aikataulu julkaistaan MyCourses -sivuilla.

Description

Registration and further information