Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä
 • tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet
 • osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.03.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Christa Uusi-Rauva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Christa Uusi-Rauva

Kurssin yhteystiedot (voimassa 27.01.2021-21.12.2112):

Christa Uusi-Rauva

christa.uusi-rauva(at)aalto.fi

050-470 4003


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

  Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

  Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts kurssin etusivu ja tehtävät

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo)

  Harjoitustyöt

  Tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Jokainen tehtävä arvostellaan arviointirubriikin avulla. Rubriikki löytyy kunkin tehtävän palautuslaatikosta.

  Tehtävien painoarvot löytyvät "assignments" välilehdeltä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  160 tuntia:

  Lähiopetus (pakollinen läsnäolo)

  Harjoitustyöt

  Itsenäinen työskentely

  Tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Lähiopetus 36h

  Itsenäinen työskentely 74h

  Ryhmätyöskentely 50h

   


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssiesitteessä

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso MyCourses-sivuston kohta "Materials"

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi "Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot" järjestetään samansisältöisenä kahdella eri koodilla. Opiskelija voi suorittaa vain toisen näistä kursseista. Tämä MNGT-A4003-koodinen kurssi on Aalto-kurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Koodin MNGT-A4001 toteutukset on kohdennettu ainoastaan Kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

  Kurssi korvaa aimman kurssin 77A00300 Viestintä ja projektinhallinta.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ennakkovaatimuksia.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. kurssin etusivu