Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 1. Määritellä ja selittää termodynamiikan peruskäsitteet sekä ilmaista ja selittää termodynamiikan pääsäännöt.
 2. Soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä siirtyneen lämmön, tehdyn työn ja tilanfunktioiden muutosten määrittämisessä.
 3. Selittää lämpövoimakoneen toiminnan fysikaaliset periaatteet ja rajoitukset sekä määrittää hyötysuhteen lämpövoimakoneen toimintaa kuvaavalle ideaaliselle kiertoprosessille.
 4. Selittää entropian käsitteen sekä termodynamiikan että statistisen fysiikan perusperiaatteiden mukaisesti, ja määrittää entropian muutoksia termodynaamisissa prosesseissa.
 5. Selittää termodynaamisen potentiaalin käsitteen sekä muodostaa annetulle yksinkertaiselle systeemille sopivan termodynaamisen potentiaalin spontaanien prosessien tarkasteluun.

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.10.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Emppu Salonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Emppu Salonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Termodynaamiseen systeemiin ja sen ympäristöön liittyvät peruskäsitteet ja tilansuureet. Lämpö ja työ. Termodynamiikan pääsäännöt. Lämpövoimakoneet. Entropia ja termodynaamiset potentiaalit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmuodot: luennot, laskuharjoitukset ja pienryhmätyöt.

  Arvosteluperusteet: luennoille valmistavat esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, tentti tai kotitentti kurssin osasuorituksena.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  48 h kontaktiopetusta

  82 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Young and Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edition (Pearson 2019) soveltuvin osin. Muu MyCourses-työtilan kautta jaettava lisämateriaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tfy-0.1062 Fysiikka 2, PHYS-A3120/PHYS-A3121/PHYS-A3122 Termodynamiikka, PHYS-A5120 Termodynamik