Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää mittauksen, simuloinnin ja mallinnuksen menetelmät ja käyttötarkoitukset kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikassa. Tunnistaa, kuinka ilmasto- ja luonnonilmiöitä ja niiden rakennettuun ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia mallinnetaan ja simuloidaan. Tunnistaa kaukokartoituksen mahdollisuudet maankäytön seuraamisessa. Ymmärtää maankäyttö-, maasto-, yhdyskuntarakenne- ja kiinteistömallien muodostamisen periaatteet ja niiden käyttömahdollisuudet. Ymmärtää liikennetekniset laskenta- ja seurantamenetelmät sekä mittaukset. Tunnistaa liikenteen ennuste- ja simulointimallit sekä liikenne-maankäyttömallit. Ymmärtää periaatteet liikenteen vaikutusten mallintamisesta. Tunnistaa rakennetun ympäristön visualisointivaihtoehtoja (kuvatuotteet, 3D mallit, aikasarjat jne.). Ymmärtää eri koordinaatistojärjestelmiä ja niiden käyttöä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2021 - 02.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jouni Ojala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Ojala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mittauksen, simuloinnin ja mallinnuksen, menetelmät ja käyttötarkoitukset kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikassa. Koordinaatistojärjestelmät. 3D-mittaukset ja aineistojen sovellusmahdollisuudet. Kaukokartoitus maankäytön seuraamisessa. Maankäyttö-, maasto-, yhdyskuntarakenne- ja kiinteistömallien muodostaminen ja käyttö. Liikennetekniset laskenta- ja seurantamenetelmät ja mittaukset. Liikenteen ennuste- ja simulointimallit. Liikenne-maankäyttömallit. Liikenteen vaikutusten mallintaminen. Ilmasto- ja luonnonilmiöiden ja niiden rakennettuun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten mallinnus ja simulointi. Visualisointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset ja ryhmissä tehtävä seminaariesitys.
  Tentti ja hyväksytty suoritus sekä harjoituksista että seminaarista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot 22 h

  seminaari 4 h

  harjoitukset 8 h

  ryhmätyö 6 h

  itsenäinen työ, parityö ja reflektio 90 h

  tentti 3 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan erikseen

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sovittava erikseen


Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information