Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

 • Osaa kuvailla paikkatiedon perus- ja erityispiirteitä sekä sen epävarmuutta
 • Ymmärtää paikkatiedon merkityksen rakennetun ympäristön suunnittelussa
 • Osaa valita ja hakea rakennettua ympäristöä esittävää paikkatietoa ja käyttää paikkatietoaineistoja GIS-järjestelmässä
 • Pystyy muokkaamaan ja analysoimaan paikkatietoa sovellusten ja erilaisten rakennetun ympäristön suunnittelun tarpeiden mukaisesti
 • Tunnistaa paikkatietojen visuaalisen esittämisen menetelmiä ja osaa laatia informaatiota tehokkaasti välittävän kartan

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 21.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Aija Staffans

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Laatikainen, Tiina Laatikainen, Aija Staffans

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.08.2020-21.12.2112):Kurssin vastuuopettaja:

Tiina Laatikainen, tiina.laatikainen@aalto.fi

Kurssin opettajat:

Anna Kajosaari, anna.kajosaari@aalto.fi

Kamyar Hasanzadeh, kamyar.hasanzadeh@aalto.fi


Opiskelijat voivat olla yhteydessä kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa suoraan kurssin vastuuopettajaan.

Harjoituksiin liittyvissä asioissa opiskelijat voivat olla yhteydessä suoraan kutakin harjoitustyötä ohjaavaan opettajaan.


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on monipuolinen kokonaisuus, jossa käydään läpi paikkatiedon perus- ja erityispiirteitä sekä sen käyttöä rakennetun ympäristön suunnittelussa. Paikkatietoja ja -osaamista käytetään monipuolisesti eri rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyvillä aloilla, joka on pyrittyä huomioimaan kurssin sisällössä tuomalla mukaan monialaista opetusta. Kurssiin sisältyy sekä teknistä että teoreettista opiskelua paikkatietoihin liittyen, mutta vahvasti myös opittujen taitojen soveltamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille on ennakkotehtävä, joka palautetaan kurssin MyCourses-sivuille ennen ensimmäistä kurssikertaa. Ennakkotehtävä koostuu luettavasta materiaalista, joka jaetaan kurssille ilmottautuneille MyCoursesin kautta, sekä lukumateriaaliin liittyvästä tehtävästä.

  Kurssi koostuu harjoitustyökerroista sekä luennoista. Kurssiaktiviteetteja on kolmena kertana viikossa, maanantaisin 4 tuntia sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin 2 tuntia. Maanantaisia neljän tunnin harjoitustyökertoja on kaiken kaikkiaan kuusi, joista ensimmäisellä sekä neljännellä vaaditaan pakollista läsnäoloa. Tiistaisia ja keskiviikkoisia kahden tunnin luento- ja harjoitustyökertoja on niin ikään kuusi kertaa.

  Harjoitustöiden yhteydessä palautetaan harjoitustyötehtävä. Opiskelijat toteuttavat myös pienryhmissä tapaustutkielman (case). Case koostuu kahdesta osiosta, esityksestä ja kirjallisesta osasta. Kurssiin sisältyy myös luentotehtäviä.

  Kaikki työt arvostellaan asteikolla 0-5.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin ennakkotehtävä on suoritettava hyväksytysti.

  Kurssin lopullinen arvosana lasketaan yksilötöinä toteutettujen
  harjoitustöiden keskiarvosta sekä CASE-työn arvosanasta. Kurssilla on lisäksi useampi
  luentotehtävä, joilla voi vaikuttaa korottavasti kurssin
  loppuarvosanaan. Luentotehtävät tulee kaikki suorittaa ja ne arvostellaan kiitettävästi hyväksytty-hyväksytty-hylätty periaatteella.

  Ajoissa palautetut ja hyväksytysti suoritetut työt arvostellaan,
  myöhästyneitä harjoitustöitä ei.

  Kurssille ei ole erillistä kirjallista tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  1. Ennakkotehtävä
  lukumateriaali 25 sivua - 10 tuntia

  1.1
  Ennakkolukumateriaaliin liittyvä monivalinta (MyCourse Quiz) - 2 tuntia

  2. Kontaktiopetus (ja osin etänä toteutettu opetus syksyllä 2020) - 48
  tuntia

  3. Kontaktiopetuksessa välitettävien asioiden syventämiseen ja omaksumiseen
  tähtäävä omaehtoinen työ - 24 tuntia                           

  4. Luentotehtävät
  neljältä eri luentokerralta - 20
  tuntia

  6. Lopputyö eli "CASE" - 28
  tuntia

  • lopputyölle varatut kurssikerrat
  • omalla ajalla tehtävät työn analyysit
  • kirjallinen työ n. 6 sivua

  YHTEENSÄ - 134
  tuntia (1 op = 27 tuntia, 5 op = 135 h)


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S (2011). Introduction to geographical information systems. Prentice Hall, Toronto. Myös 2006 vuoden painos, joka löytyy e-kirjana.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ENG-A1001 Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information