Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-Osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön suunnittelutyöhön

-Osaa jäsentää kompleksista suunnittelutehtävää

-Osaa käsitteellisten ja mitoituksellisten välineiden käytön perusteita käytännön suunnittelutehtävässä

-Osaa perustellusti integroida eri suunnittelunäkökulmia suunnittelutyössä

-Ymmärtää laajan ja monialaisen suunnittelutyön koordinoinnin haasteita

-Osaa jäsentää suunnittelujärjestelmän reunaehtoja ja yhteiskunnallisia intressejä suunnittelutehtävän kautta

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 22.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tuomas Ilmavirta, Tuomas Ilmavirta

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta, Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.08.2020-21.12.2112):

Tehtäviin, aineistoihin, aikatauluihin ja muut kurssin suorittamiseen
liittyvät kysymykset kannattaa esittää ensisijaisesti MyCoursesin
keskustelupalstalla. Näin kaikki kurssin opettajat näkevät ne, ja myös
kaikki opiskelijat saavat vastauksen.

Kurssin opettajiin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai puhelimitse.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektityö, joka sisältää suunnittelutehtäviä, joissa ratkaisun etsimisen kautta hankitaan taitoja integroida erilaisia suunnittelun osa-alueita, työkaluja ja näkökulmia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla sovelletaan aiemmissa
  opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön
  yhdyskuntasuunnittelutehtävään. Tavoitteena on oppia jäsentämään
  monitahoista ja laajaa suunnitteluhaastetta useista näkökulmista sekä
  esittämään perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Lisäksi kurssilla opetellaan
  yhdyskuntien suunnitteluun kytkeytyvien yhteiskunnallisten näkökulmien
  tunnistamista ja niiden huomioimista suunnitteluehdotuksessa.

  Kurssin
  suunnittelutehtävässä paneudutaan Turun Linnakaupungin
  alueeseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota suunnitteluratkaisujen
  perusteluihin sekä kestävän kehityksen edellytysten huomioimiseen
  suunnittelussa. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista
  osallistumista opetukseen, jota on tiistaisin ja torstaisin kello
  10-12 koko ensimmäisen jakson ajan. Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena, Zoom-sessioina, mutta alustavasti ti 29.9. sekä joko ti 13.10 (puolet kurssista) tai to 15.10. (puolet kurssista) pidetään lähiopetusta. Nämäkin pidetään tarvittaessa verkko-opetuksena - seuraamme koronaepidemiantilannetta ja noudatamme Aallon ohjeistusta.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento-opetus, ohjattu ryhmäharjoitustyö, itsenäinen työskentely

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Töiden arviointi perustuu kurssin oppimistavoitteisiin.

  Kurssilla tehdään laaja vaiheistettu ryhmätyö. Ryhmätyön osatehtävät ja niiden esittäminen arvioidaan, ja ne
  vaikuttavat arvosanaan kukin yhteensä 75%. Lisäksi jokainen opiskelija
  kirjoittaa yksilötyönä oppimisportfolion, joka pitää sisällään myös itse- ja vertaisarvioinnin. Näiden vaikutus arvosanaan on 25%.

  Yleisiä periaatteita arvioinnille ovat esimerkiksi:

  Hyvä työ
  - perusteltu
  - johdonmukainen
  - syvälle pureutuva
  - monipuolinen
  - integroi useita näkökulmia
  - hyödyntää teoriaa

  Huono työ
  - pinnallinen ja kuvaileva
  - sisältää asiavirheitä
  - myöhässä
  - yksipuolinen
  - toteutettu huolimattomasi

  Hylätty työ
  - selvästi puutteellinen - esimerkiksi joku osasuoritus puuttuu kokonaan

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luentoja 12 h

  harjoituksia 14 h

  itsenäinen työskentely ja reflektio 52 h

  ryhmätyöskentely 52 h

  yhteensä 133 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alkaessa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaalia ovat luentojen sisällöt sekä niillä annettava
  lisämateriaali niin suunnittelusta kuin tehtävän kohdealueesta.
  Työskentely pohjautuu projektimaiseen ryhmätyöhön, jossa ryhmä itse
  ohjatusti ja aktiivisesti etsii uutta aineistoa sekä kohteesta että
  tehtävän teemoista ja hyödyntää tätä ryhmätyössään. Tiedonhaku, aineistojen arviointi ja niiden hyödyntäminen ovat tärkeä osa kurssin onnistunutta suorittamista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  1. viikko:
  Tiistai: johdatus kurssiin ja tehtävään
  Torstai: Tutustuminen kohdealueeseen ja analyysitehtävän aloitus

  2.-3. viikot
  Tiistai: Ohjattua ryhmätyöskentelyä
  Torstai: Luento-opetusta ja pienempiä harjoitustehtäviä ryhmissä

  4. viikko
  Tiistai: Lähiopetusta - ryhmät esittelevät suunnitelmiaan opettajille
  Torstai: Luento-opetusta ja pienempiä harjoitustehtäviä ryhmissä

  6. viikko
  Tiistai: Lähiopetusta - puolet kurssista lähiopetus, puolet etätehtäviä
  Torstai: Lähiopetusta - puolet kurssista lähiopetus, puolet etätehtäviä

  7. viikko
  Töiden esittely ja palaute (puolet ryhmistä ti, puolet ryhmistä to)