Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

 • Tuntee sisustusarkkitehtuurin keskeiset teoreettiset lähtökohdat.
 • Ymmärtää oman oppialansa suhteessa laajempaan suunnitteluteoreettiseen kenttään.
 • Osaa käyttää ja soveltaa työssään alan keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja.
 • Osaa arvioida sisustusarkkitehtuuria kriittisesti ja perustella mielipiteitään suullisesti ja kirjallisesti.

Laajuus: 2

Aikataulu: 11.01.2021 - 15.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antti Pirinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Pirinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla muodostetaan yleiskuva sisustusarkkitehtuurin teoreettisista perusteista. Opetus koostuu viikottaisista luennoista ja lukupiiristä, jossa perehdytään keskeisiin sisustusarkkitehtuurin teoriaa käsitteleviin lähteisiin. Opiskelija laatii kuvitetun oppimispäiväkirjan, jossa tietoa sovelletaan jonkin suunnittelukohteen analysointiin. Tulokset esitellään yhteisessä loppuseminaarissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työmuotoina ovat luentosarja, lukupiiri, oppimispäiväkirja ja loppuseminaari. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen lukupiirissä, oppimispäiväkirjaan ja loppuseminaariin. Oppimispäiväkirjan arvioinnissa painotetaan monipuolista lähteiden käyttöä, kirjoittamisen sujuvuutta, kohdeanalyysin toteutusta ja opiskelijan omaa pohdintaa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  54 h: kontaktiopetus 18 h, itsenäinen työskentely 36 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alussa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa opintojakson MUO-C0005 Design Theory and Methodology, SARK-C0005 Sisustusarkkitehtuurin teoria ja metodologia

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ole

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information