Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi johdattaa pohjoismaisen sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun tradition ymmärtämiseen sekä tutustuttaa sisustusarkkitehtuuriin vaikuttaviin uusiin kulttuurisiin ilmiöihin. Tavoitteena on herättää kiinnostus digitaalisten tekniikoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin suunnittelijan työssä. Kurssilla tutustutaan sisustusarkkitehtuurissa ja kalustesuunnittelussa käytettäviin teknologioihin ja suunnittelumenetelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun käyttämien valmistustekniikoiden perusteet ja tuntee aalto yliopiston tarjoamista mahdollisuudet. Lisäksi hänellä on perusymmärrys teknologian ja taiteellisen ilmaisun vuorovaikutuksesta.

 

Tavoitteena on antaa ymmärrys sisusarkkitehdin työn luonteesta ja erilaisista rooleista työelämässä. Kurssin aikana kuullaan puheenvuoroja työelämässä aktiivisesti toimivilta sisustusarkkitehdeilta. Sen lopussa opiskelija hahmottelee oman, kuvitteellisen työprofiilinsa sisustusarkkitehtina harjoitustöin ja esityksin. Näin hän kykenee täsmentämään omia suuntautumisvaihtoehtojaan opiskelujen edetessä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.03.2021 - 07.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pentti Kareoja, Ville Kokkonen, Martin Relander

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pentti Kareoja, Ville Kokkonen, Martin Relander

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu luennoista, vierailuista Aalto-yliopiston pajoilla ja studiolla, tapaamisista sekä ryhmätehtävästä, jonka toteutetaan raporttina jostakin kulttuurin- tai teknologian kannalta mielenkiintoisesta suomalaisesta sisustuksesta. Raportissa ryhmät arvioivat valitsemansa kohteen laatua ja erityisyyttä. Ryhmät laativat raportin sekä esittelevät kohteen yhteisessä presentaatiotilaisuudessa, jossa ryhmät saavat palautetta työstään.

   

  Kurssilla opiskelija oppii arvioimaan erilaisia sisustusarkkitehdin toimintamalleja ja syventää käsitystään alalla toimimisen moninaista mahdollisuuksista. Lisäksi hän laajentaa tietojaan ja taitojaan suuntautumisvaihtoehdoista jotka ovat hänen oman tulevaisuutensa kannalta mielenkiintoisia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, vierailut, ryhmätyöskentely, tutkielmaraportti, presentaatio.

  80% läsnäolo, presentaatio, raportti. Arviointi perustuu ryhmän tutkielma oivaltavuuteen, paneutuneisuuteen ja huolellisuuteen sekä kykyyn esitellä ryhmän valitsema näkökulma muille presentoimalla ja raportissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ryhmäkeskustelut, tutustumiskäynnit 20 h

  Itsenäinen ja ryhmätyö kirjallisuus- ja harjoitustehtävien parissa 27 h

  Kritiikit 8 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla esitetty materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C0002 Tutkiva muotoilija, MUO-C0003 Muotoilija ammatissa, SARK-C0003 Sisustusarkkitehti ammatissa, SARK-C0002 Kulttuurin ja teknologian vaikutus sisustusarkkitehtuuriin.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ole

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information