Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja valmistella sekä toteuttaa ja arvioida oppitunteja
 • ymmärtää kuvataiteen merkityksen oppilaille ja kouluelämän arjessa, tunnistaa oppilaiden toimintaan ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia vuorovaikutteisesti oppilaiden lähtökohdat huomioiden
 • ymmärtää huolellisen valmistautumisen merkityksen ja suhtautuu opetustilanteisiin tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti
 • kykenee reflektoimaan yhdessä muiden kanssa oman opettajuutensa kehittymistä ja saa iloa ja varmuutta toimintaansa kuvataideopettajana

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.10.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusharjoittelussa opiskelija valmistelee ja pitää harjoitustunteja tavallisesti kahdelle eri ryhmälle peruskoulussa ja/tai lukiossa. Tuntien pitoa edeltävät ohjauskeskustelut ja oppitunteihin valmistautuminen, oppituntien päätteeksi pidetään yhteiset arviointikeskustelut. Opiskelija tekee valmistelutyötä ja opettaa osittain tai kokonaan harjoittelijaparin kanssa (oman aineen opiskelija). Opiskelija seuraa oppitunteja, joihin sisältyvät omien tuntien pohjatunnit ja osallistuu kuuntelemiensa harjoitustuntien arviointikeskusteluihin. Tähän sisältyy opiskelijan valinnan mukaan myös muiden oppiaineiden tuntien seurantaa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelun sisältöihin liittyviin kuvataiteen ryhmänohjauksiin. Opiskelija osallistuu Koulu yhteisönä kokonaisuuteen, joko yhdessä eri aineiden harjoittelijoiden kanssa (harjoittelukoulut) tai itse suunniteltavan, harjoittelun ohjaajan kanssa sovittavan ohjelman mukaisesti (kenttäkoulut). Koulu yhteisönä -kokonaisuudessa käsitellään kouluun, harjoitteluun ja opettajan työhön liittyviä yleisiä asioita. Harjoittelun aikana opiskelija kerää materiaalia omaan opettajaportfolioonsa.Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakson toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusharjoittelun kokonaistyömäärä (135 t) koostuu opiskelijan omista opetustunneista (8 t), niiden suunnittelusta ja valmistelusta, palautekesksuteluista ohjaavien opettajien kanssa, tuntien seuraamisesta harjoittelukoululla, didaktisista seminaareista ja ryhmänohjauksista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoittelukoulun opetussuunnitelma ja kurssikuvaukset www.vink.helsinki.fi ja www.norssi.helsinki.fi/

  Syrjäläinen E. & Jyrhämä R. & Haverinen L. 2004. Praktikumikäsikirja. Helsinki: Studia Pædagogica 33. Saatavilla verkossa http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/etusivu.htm

  Oheiskirjallisuus

  • Suvanto, T., Töyssy, S., Vartiainen, L. & Viitanen, P. (2004). Kuvan tekijä taide ja visuaalinen maailma. Porvoo: WSOY.
  • Töyssy, S., Vartiainen, L. & Viitanen, P. (1999). Kuvataide visuaalisen kulttuurin käsikirja. Porvoo: WSOY.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information