Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakso suorittanut opiskelija

 • tuntee tärkeimmät ihmisen olemukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät filosofiset ja psykologiset käsitykset ja teoriat,
 • kykenee keskustelemaan erilaisista käsityksistä sekä sanallistamaan omaa taidepedagogista ajatteluaan näiden käsitysten pohjalta.

Laajuus: 4

Aikataulu: 13.01.2021 - 17.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jaksolla tutustutaan eräisiin kasvatus- ja kehityspsykologisiin teorioihin, erilaisiin ihmis- ja oppimiskäsityksiin sekä oppimistyyleihin, sekä pohditaan oppimista yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Jaksolla käsitellään myös taiteen merkitystä ihmisen kasvulle ja kehitykselle sekä taiteen oppimiseen ja opettamiseen liittyvää problematiikkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetus- ja opiskelumuodot

  • Luento-opetus, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely.

  Suoritustavat ja palautemuodot

  • Osallistuminen opetukseen
  • Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä Sibelius-Akatemian yleisinä tenttipäivinä

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 18 t, itsenäinen työskentely 90 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakollinen kirjallisuus:

  Anttila, E. (2017). Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 58. https://disco.teak.fi/anttila/

  Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Oheiskirjallisuus:

  Kronqvist, E. & Pulkkinen, M. (2007). Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen. Helsinki: WSOY.

  Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

  Rauhala, L. (1983 2005). Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus.

  Siljander, P. (2002 2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava.

  Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kasvatus, kehitys ja oppiminen 4 op.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus