Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa pohtia omia taideoppimiskokemuksiaan sekä taide- ja kasvatusnäkemyksiään

- alkaa luoda omaa taidepedagogista käyttöteoriaansa ja jäsentää käsitystään kuvataide-oppiaineen opettamisesta visuaalisena kulttuurikasvatuksena.

Laajuus: 2

Aikataulu: 02.02.2021 - 30.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Taneli Tuovinen, Henrika Ylirisku

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Henrika Ylirisku

Kurssin yhteystiedot (voimassa 18.01.2021-21.12.2112):

Henrika Ylirisku (henrika.ylirisku@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Didaktiikan kurssi antaa valmiuksia samanaikaisesti suoritettavaan Orientoivaan harjoitteluun. Harjoitteluun valmistaudutaan yksilö- ja ryhmäharjoituksilla. Luennoilla tutustutaan taideopetuksen suunnittelun perusteisiin ja käsitellään oppimisen ja opettamisen tavoitteita monipuolisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ryhmätyöskentely, tuntisuunnitelma, suullinen ja kuvallis-kirjallinen harjoitteluraportti tai korvaava suoritusraportti. (+ 1 op essee Muunto-opiskelijoilla)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kiilakoski T., Tomperi T. & Vuorikoski, M. (toim.)(2005) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Sivut 247–286.
  • Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki. K. (2014). Musta tuntuu punaiselta – Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten Keskus.
  • Salminen, A. (2005). Pääjalkainen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Sivut 52–63.
  • Wallin, K. (2000). Reggio Emilia ja lapsen sata kieltä. Helsinki: Lasten Keskus.