Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ja ymmärtää ainedidaktiikan opetusta, opiskelua ja oppimista tutkivana ja kehittävänä tieteenalana sekä kuvataideopetuksen ainedidaktisen tutkimuksen ajankohtaisia teemoja,
 • osaa rakentaa omaa taidekasvatusnäkemystään taidepedagogisen ja ainedidaktisen teorian ja käytännön avulla,
 • ymmärtää kuvataideopetuksen luonteen yleissivistävässä koulutuksessa ja hallitsee siihen soveltuvia opetus- ja työmuotoja ja osaa perustella niiden käyttöä eri tilanteissa,
 • ymmärtää opetussuunnitelma-ajattelua, tuntee perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperustan ja on saanut valmiuksia osallistua koulun opetussuunnitelman laatimiseen sekä osaa problematisoida opetussuunnitelmaa,
 • osaa soveltaa ainedidaktista tietoa kuvataideopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja opetuksen aikaiseen arviointiin,
 • tuntee erilaisia opiskelun aikaisen palautteen antamisen menetelmiä,
 • osaa toimia luontevasti erilaisissa kuvataideopetukseen liittyvässä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 21.09.2020 - 19.01.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Leena Knif, Marja Rastas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Paatela-Nieminen Martina, Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Käsitellään kuvataiteen ainedidaktiikan ja taidepedagogiikan peruskysymyksiä. Perehdytään kuvataiteen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointimuotoihin. Tarkastellaan pedagogisen vuorovaikutuksen kysymyksiä kuvataiteen oppiaineen kontekstissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Ryhmäsuorituksen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. Arvosana muodostuu kirjallisten suoritusten ja ryhmätehtävien pohjalta opintojakson osien arvosanojen opintopistein painotetuista keskiarvoista.

  Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 25 t, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 110 t. Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TAI-C1011 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, 5 op

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TAI-C1010 Kuvataideopetuksen didaktiikka I ja TAI-C1013 Orientoiva harjoittelu

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on pakollinen kuvataidekasvatuksen pääaineen kandidaattiopiskelijoille. Kurssille ei oteta muiden ohjelmien opiskelijoita.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan lukuvuonna 2020-21 pääosin etäopetuksena (mm. Zoom-tapaamiset, itsenäiset ja ryhmätehtävät, palautus MC-alueelle). Kurssiin sisältyy perusharjoitteluun liittyvä taideperustainen tutkimustehtävä, joka palautetaan tammikuussa.

  Kurssiin integroituva perusharjoittelu toteutetaan Helsingin yliopiston koronalinjausten mukaisesti. 

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  HUOM: Osa kurssin opetuskerroista järjestetään Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja osa Aalto-yliopistolla. Ajantasainen tieto opetuspaikoista löytyy kurssin MyCourses-alueelta.

  Kurssi on integroitu perusharjoitteluun (TAI-C1005). Opintojaksoja ei voi suorittaa erillisinä.  Kurssi käynnistyy 1. periodissa pakollisella infotilaisuudella, jossa tutustutaan kurssin ohjelmaan sekä perusharjoittelun yksilöllisiin aikatauluihin. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan lukuvuonna 2020-21 pääosin etäopetuksena (mm. Zoom-tapaamiset, itsenäiset ja ryhmätehtävät, palautus MC-alueelle). Kurssiin sisältyy perusharjoitteluun liittyvä taideperustainen tutkimustehtävä, joka palautetaan tammikuussa.

  Kurssiin integroituva perusharjoittelu toteutetaan Helsingin yliopiston koronalinjausten mukaisesti. 

Description

Registration and further information