Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää trauman käsitteen määritelmät taiteen ja terapian konteksteissa. Hän perehtyy nykytaiteen traumakulttuurisiin ilmiöihin sekä erilaisten terapeuttisten lähestymistapojen perusperiaatteisiin traumatutkimuksissa ja hoitomuodoissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.03.2021 - 25.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riikka Haapalainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen, Anna Wilhelmus

Kurssin yhteystiedot (voimassa 01.02.2021-21.12.2112):

Riikka Haapalainen

riikka.haapalainen@aalto.fi

p. 050 430 9951

ja 

Anna Wilhelmus

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään trauman käsitettä taidehistorian ja nykytaiteen sekä taideterapian näkökulmista. Trauma on viimeisen sadan vuoden aikana noussut merkittäväksi aiheeksi sekä taiteessa että ihmisen psyyken tutkimuksessa.

  Tavoitteena on integroida näiden alueiden tietämystä siten, että opiskelija saa välineitä aiheen työstämiseen ja ymmärtämiseen myös taidekasvatuksen konteksteissa.

  Kurssilla pohditaan, mitä tarkoittaa idea nykykulttuurista trauman kulttuurina. Muistamisen ja muistelemisen teemat ovat keskeisiä nykytaiteen traumakulttuurisia aiheita. Opiskelun aikana tutustutaan traumakulttuurisiin taiteen menetelmiin kuten omakuvaan, paikkasidonnaisuuteen, performanssiin ja valokuvaan. Taide-esimerkkien avulla paneudutaan siihen, millä tavoin henkilökohtaista tasoa käsittelemällä taideteos voi tuottaa julkisen, yhteisesti ymmärrettävän ja poliittisen tason.

  Trauman määritelmää avataan ihmisen psyyken, kehon ja kognitioiden näkökulmasta pohtimalla mitä trauma on, miten se syntyy ja ilmenee. Kurssilla käsitellään kehollisuutta, muistia ja tarinallisuutta taiteen lisäksi myös taidepsykologisesta näkökulmasta ja tutustutaan traumojen hoidossa käytettyihin menetelmiin. Itsenäisen taiteellisen oppimistehtävän lähtökohdaksi opiskelija valitsee jonkin kurssilla käsitellyn taideteoksen tai aihepiirin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, kirjallisuuteen perehtyminen, luentopäiväkirja, itsenäinen taidetyöskentely ja teoksen esittely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 40h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 95h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TAI-C1143 Nykykulttuurin kuvia

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto