Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet tuotantotaloudelliseen ajatteluun, argumentointiin ja analyysiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tuotantotalouden peruskäsitteet ja ymmärtää keskeisimmät dynamiikat, ja pystyy näiden kautta ymmärtämään ja arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia, suunitelemaan ja arvioimaan liiketoimintaprosesseja sekä analysoimaan yrityksen taloudellista tilaa. Kurssilla opiskelija oppii myös yleisiä insinöörityön valmiuksia kuten projektin suunnittelua, organisointia ja hallintaa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 01.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Paul Lillrank, Mikael Öhman

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Paul Lillrank, Mikael Öhman

Kurssin yhteystiedot (voimassa 26.08.2020-21.12.2112):

Kurssin
suorittamiseen ja käytännön asioihin liittyvät tiedustelut: tu-a1100@aalto.fi. Harjoitustyöhön liittyvät tiedustelut voi
osoittaa oman ryhmän assistentille. Kurssin sisältöön ja kehittämiseen
liittyvät tiedustelut: mikael.ohman@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tuotantotalous tieteenä; Arvo liiketoiminnan perustana; Tuotantojärjestelmät ja organisaatiot; Tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus; Tuotanto osana arvoketjua; Projektit ja investoinnit; Laskentatoimi ja kannattavuus.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin johdanto ja käytännön järjestelyt (Videoluento)
  Luennon aiheet: Kurssin johdanto ja harjoitustyöinfo

  Tuotantotalous tieteenä (Viikko 37)
  Luennon aiheet: Tuotantotalous tieteenä. Taloudellisen toiminnan edellytykset ja instituutiot. Teknologian luonne ja tuotannon trendit.

  Arvo liiketoiminnan perustana (Viikko 38)
  Esitehtävät: Mistä liiketoiminta alkaa? Miten vastataan kilpailuun? Miten ihmisestä tulee asiakas?
  Luennon aiheet: Arvon luonne, markkinoiden rakenne ja yrityksen rajojen määräytyminen. Liiketoimintaympäristö ja kilpailu. Liiketoimintamallit ja arvolupaus. Myynnin ja markkinoinnin perusteet.
  Harjoituksen aiheet: Yrityksen liiketoimintasuunnitelman hahmotteleminen. Liiketoimintaympäristön analyysi. Markkinointistrategian luominen.

  Tuotantojärjestelmät ja organisaatiot (Viikko 39)
  Esitehtävät: Mikä tekee tuotantojärjestelmästä taloudellisen? Miten ihmisestä tulee osa taloudellista toimintaa?
  Luennon aiheet: Tuotannon arkkityypit, kapasiteetti ja asiakasvuorovaikutus. Eri tuotanto-ympäristöt. Organisaatiot ja niiden rakenne. Työn koordinaatio ja osaamisen hyödyntäminen. Johtajuuden merkitys.
  Harjoituksen aiheet: Tuotantoprosessin suunnittelu. Kapasiteetti-analyysi.

  Tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus (Viikko 40)
  Esitehtävät: Miten tuotantojärjestelmä suunnitellaan? Miten tuotantoa ohjataan?
  Luennon aiheet: Tuotantoprosessin kuvaus, tuotannon virtaus ja –suunnittelu. Varastot ja puskurit osana tuotantoa. Vaihtelu ja sen hallitseminen. Eräkoon merkitys tuotannossa. Tuotannon suunnittelu ja ohjaus.
  Harjoituksen aiheet: Tuotantoprosessin materiaalivirrat ja tilat. Tuotannon virtaus. Haaskauksen minimointi.

  Tuotanto osana toimitusketjua (Viikko 41)
  Esitehtävät: Mitä kannattaa tuottaa itse? Miten toimia osana toimitusketjua?
  Luennon aiheet: Ydinosaaminen ja ulkoistaminen. Hankinnat osana taloudellista toimintaa. Valmistava materiaali. Toimitusketjun käsite ja toimitusketjun rakenne. Toimitusketjun hallinta ja kysynnän ennustaminen.
  Harjoituksen aiheet: Oman toiminnan fokus ja hankintatoimi. Kysynnän arviointi.

  Projektiliiketoiminta ja välikoekertaus (Viikko 42)
  Esitehtävät: Miten projekti viedään läpi?
  Luennon aiheet: Projektin elinkaari, tavoitteet ja organisaatio. Projektin suunnittelu ja ohjaus. Kertaus ja välikokeeseen valmistautuminen.
  Harjoituksen aiheet: Yrityksen perustamisen projekti.

  Laskentatoimi ja kannattavuus (Viikko 44)
  Esitehtävät: Miten yrityksen kannattavuutta mitataan? Miten tilinpäätöksen eri osat liittyvät toisiinsa?
  Luennon aiheet: Yrityksen taloudellinen tila ja sen tunnusluvut. Tuloksen ja rahavirran ero. Tilinpäätöslaskelman rakenne.
  Harjoituksen aiheet: Tilinpäätöslaskelmat. Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden arviointi.

  Investoinnit (Viikko 45)
  Esitehtävät: Miten arvioidaan investoinnin kannattavuus?
  Luennon aiheet: Investoinnin analysointi, vaihtoehtoiskustannus. Nettonykyarvon käsite ja sen laskeminen.
  Harjoituksen aiheet: Investoinnin kannattavuuden arviointi

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, Luentojen esitehtävät, harjoitustyö, verkkotehtävät ja tentti, joista kolme viimeistä ovat pakollisia osasuorituksia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii läpipääsyn kurssin arvosteltavista osakokonaisuuksista: laskutehtävistä, harjoitustyöstä ja välikokeista/tentistä. Lisäksi luentoihin valmistavista tehtävistä ja kurssipalautteesta voi saada lisäpisteitä. Osakokonaisuuksien läpipääsyrajat (min), maksimipisteet (maks) ja arvostelukertoimet (ak) ovat seuraavat:

  Pisteet harjoitustyöstä (H) / min 12,0p / maks 26,0p / ak 1,2
  Pisteet laskutehtävistä (N) / min 40,0p / maks 60,0p / ak 0,3
  Pisteet välikokeista[1] /tentistä (T) / min 15,0p / maks 30,0p / ak 1,7
  Luentoihin valmistavat tehtävät (L) / min - / maks 3,0p / ak 1,0
  Palautepiste (P) / min - / maks 1,0p / ak 1,0

  [1] Yksittäisen välikokeen läpipääsyraja on 7,5p ja maksimipisteet 15,0p. Yksittäisen välikokeen voi uusia tenttitilaisuudessa.

  Mikäli opiskelija ylittää läpipääsyrajan niissä osakokonaisuuksissa jossa sellainen on määritelty, opiskelijalle muodostetaan kurssista arvosana. Arvosana muodostuu siten että jokaisen osakokonaisuuden pistemäärä painotetaan kokonaisuuden laskennallisen työmäärän, eli arvostelukertoimen mukaan. Painotetut pisteet ja mahdolliset lisäpisteet (palautepiste ja luentoihin valmistavat tehtävät) summataan yhteen:

  kurssipisteet (jossa osakokonaisuuksien läpipääsyrajat ylittyvät) = (H * 1,2) + (N * 0,3) + (T * 1,7) + L + P

  jonka jälkeen arvosana määräytyy seuraavien rajojen mukaan:

  Kurssipisteet, vähintään
  51,9p -> Arvosana 1
  60,0p -> Arvosana 2
  70,0p -> Arvosana 3
  80,0p -> Arvosana 4
  90,0p -> Arvosana 5

  Tentin arvosteluun on mahdollista tutustua tentin jälkeen järjestettävässä tilaisuudessa, josta ilmoitetaan tentin tulosten julkaisun yhteydessä. Harjoitustyön arvostelusta vastaa harjoitusryhmän assistentti, joka perustelee arviointinsa sanallisesti arvion yhteydessä. Pyydettäessä assistentti avaa arvosteluperusteita tarkemmin.
  Mikäli opiskelija on tyytymätön harjoitustyön arvosteluun, asia pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti arvostelijan kanssa (oman ryhmän assistentti). Jos yhteisymmärrystä ei synny, pyritään asia ratkaisemaan kurssin pääassistentin kanssa, joka tarvittaessa konsultoi vastuuopettajaa.
  Mikäli opiskelija on tyytymätön tentin arvosteluun, pyritään asia ratkaisemaan ensisijaisesti kurssin pääassistentin kanssa. Jos yhteisymmärrystä ei synny, pyritään asia ratkaisemaan kurssin vastuuopettajan kanssa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 16 h, ohjattu ryhmätyöskentely 14 h, itsenäinen ryhmätyöskentely 30 h, itsenäinen oppiminen 74 h. Luentoihin ja harjoitustilaisuuksiin osallistuminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin sisältökokonaisuus, tunnit yhteensä (tunnit 1 periodissa / tunnit 2 periodissa)
  Luennot, 16h (12h/4h)
  Luentoihin valmistautuminen, 7h (5,5h/1,5h)
  Harjoitussessio, 7h (5,5h/1,5h)
  Harjoitustyö, 30h (20h/10h)
  Laskutehtävät, 28h (0h/28h)
  Itsenäistä opiskelua, 40h (20h/20h)
  Välikokeet, 6h (3h/3h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomateriaali, luentoihin valmistava materiaali, viikkoharjoitusmateriaali, opetusmoniste, suositeltu kirjallisuus.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Laskutehtävien tueksi kurssilla on II-periodista alkaen käytössä TUTAwiki-työtila osoitteessa https://wiki.aalto.fi/display/TUTAwiki/TUTAwiki.  (Oli ennen opetusmoniste: ”Yritystoiminnan laskelmia teekkareille”).

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) ja TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitus (1 op).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei vaadittuja esitietoja. Perustason Word ja Excel (tai vastaavien ohjelmien) osaaminen on eduksi.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot