Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa analyyttisesti arvioida tyypillisten yrityksen ydintoimintaan liittyvien päätösten, erityisesti investointipäätösten, vaikutusta yrityksen talouteen. Hän tunnistaa tavanomaisten laskentamallien hyviä ja huonoja puolia päätöstilanteen kannalta. Opiskelija tuntee aihealueen (management accounting & corporate finance) oppirakennelmaa niin, että pystyy hankkimaan tarvittaessa lisätietoa englanninkielisistä oppikirjoista ja selittämään laskentamallien perusteita suomeksi.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2020 - 14.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jouko Karjalainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouko Karjalainen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 16.08.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja: Jouko Karjalainen

Sähköposti muotoa: etunimi [piste] sukunimi [at] aalto [piste] fi

Perusosan verkkotehtävien osalta kurssiassistentit: Erik Makkonen ja Martin KidronKurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Päätöksentekotilanteen ja siinä relevanttien erien hahmottaminen erityisesti investointipäätösten näkökulmasta. Myyntituottojen ja kustannusten arvioinnin menetelmät. Pääoman tuottovaatimus ja muut vaihtoehtoiskustannukset. Rahoitusrakenteeseen liittyvät päätökset. Riskin ja epävarmuuden käsittely laskelmissa. Taloudellisten laskelmien rajoitteiden huomioon ottaminen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Osaamistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sisältö on jaettu
  perusosaan ja jatko-osaan. Pääperiaatteet ja laskelmien laadinta
  korostuvat perusosassa. Jatko-osassa pyritään kehittämään laskelmien
  kriittistä arviointia sekä oppirakennelman ja sen taustalla olevien
  teorioiden ymmärtämistä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkkotehtävät, tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opiskelija saa pisteitä
  erilaisista kurssin aikana suoritetuista verkkotehtävistä ja
  kirjatentistä. Minimivaatimus kurssisuoritukselle on 30 pistettä
  MyCoursesin verkkotehtävistä. Tämä on pakollinen osa. Kirjatentti ei siis
  ole pakollinen suoritus kurssin läpäisemiseksi.

  Perusosan verkkotehtävistä voi saada enimmillään 42 pistettä, ja
  kurssiarvosanaan 2 vaaditaan 35 pistettä. Korkeampiin arvosanoihin
  tarvitaan pisteitä myös jatko-osasta:

  • Yhteensä 42 pistettä arvosanaan 3
  • Yhteensä 50 pistettä arvosanaan 4
  • Yhteensä 58 pistettä arvosanaan 5

  Jatko-osan verkkotehtävistä ja kirjatentistä voi saada enimmillään 23 pistettä, joten arvosteluasteikon maksimi on 65
  pistettä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoja 10*2h = 20 h, muita lähiopetustilaisuuksia 5*2 h = 10 h, lisäksi verkkotehtävät 65 h, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua 35 h.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Laskelmassa eritellyt asiat
  eivät ole irrallisia tai peräkkäisiä tapahtumia, vaan lukeminen,
  lähiopetuksen hyödyntäminen ja tehtävien tekeminen ovat toisiaan tukevia
  opiskelumuotoja.

  • Luennot 20 tuntia. (Osallistuminen ei ole pakollista, joten työmäärän voi korvata omatoimisella opiskelulla.)
  • Perusosan verkkotehtävät 45 tuntia (Harjoitustilaisuudet on tarkoitettu tukemaan tehtävien tekemistä.)
  • Perusosan luentomateriaalin lukeminen 10 tuntia
  • Oppikirjan lukeminen 35 tuntia
  • Jatko-osan verkkotehtävät 20 tuntia

  Huom! Paraskaan arvosana ei edellytä kaikkien tehtävien täydellistä suorittamista.


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan myöhemmin kurssin kotisivuilla

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentomateriaali ja perusosan verkkotehtävät (harjoitukset ja verkkokokeet) ovat MyCourses’ssa.

  Kurssin sisältö ja kirjatentti perustuvat kirjaan Berk, J. and DeMarzo, P.: Corporate Finance. 4. painos.
  Oikeudet
  e-kirjaan ja MyFinanceLab:ssa oleviin jatko-osan verkkotehtäviin saa,
  kun perusosan verkkotehtävistä on kerännyt 35 pistettä.

  Kirjastossa on joitain kappaleita painettuja versioita. Myös vanhempia painoksia lukemalla voi valmistautua tenttiin.


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3-4 op

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-A1100 Tuotantotalous 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin TU-C1030 voi korvata

  • BIZ:n kurssilla  28A00110 Rahoituksen perusteet (6 op) tai
  • Hankenin kurssilla 1121 Finansiering och investering (6 op)

  Huom! Kyseisiä kursseja ei kuitenkaan voi korvata kurssilla TU-C1030,
  koska korvaavuudesta päättää kunkin kurssin vastuuopettaja erikseen.
  Lisäksi mainitut kurssit kuuluvat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon
  pakollisiin perusopintoihin, jotka kokonaisuudessaan antavat paljon
  laajemman osaamisen kuin TU-C1030. Samasta syystä kurssia ei ole tarkoitettu kauppatieteiden opiskelijoille.

  Kurssin TU-C1030 korvaaminen muilla yliopistotasoisilla kursseilla
  edellyttää vastaavaa sisältöä ja samankaltaisia osaamistavoitteita.


SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin lähiopetus on sijoitettu
  opetussuunnitelman mukaisesti periodeihin I-II. Kurssin toteutus tukee toisaalta myös omatoimista opiskelua, joten
  opiskelija voi jakaa kuormitustaan myös periodille III.  Syksyn kurssi on
  tarkoituksenmukaista suorittaa loppuun viimeistään helmikuussa 2021.

  On
  tärkeää, että opiskelija suunnittelee oman ajankäyttönsä huolellisesti.
  Kurssin työmäärä on 130 tuntia. Syksyllä 2020 aloitettu kurssi on siis
  kokonaisuudessaan suoritettava loppuun 28.2.2021 mennessä siten, että
  perusosan harjoitusvaihe on tehty 4.12.2020 mennessä ja verkkokokeet 31.12.2020 mennessä. Jatko-osan verkkotehtävät
  ovat auki vielä periodin III loppuun asti (28.2.2021).

  Jos kurssia ei ehdi kunnolla aloittaa syksyllä, on parasta
  osallistua vasta kevään kurssiin. Opetussuunnitelmassa 2020-22 TU-C1030
  järjestetään sekä periodeissa I-II että III-IV.


Description

Registration and further information