Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän peruskäsitteet sekä osaa kuvailla yhteisöviestinnän lähtökohtia ja periaatteita. Opiskelija osaa selittää viestinnän käytännön ilmiöitä peruskäsitteiden ja teorioiden avulla. Opiskelija osaa analysoida mediasisältöjä ja arvioida viestinnän tehokkuutta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.09.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Miia Jaatinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Miia Jaatinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi esittelee viestinnän peruskäsitteitä ja työyhteisöille keskeisiä viestinnän ilmiöitä. Kurssi keskittyy yhteisöviestinnän teorioihin ja käytäntöihin tarjoten opiskelijalle kokonaisviestinnällisen näkemyksen, jossa yhdistyvät strateginen, sisäinen, ulkoinen ja johtamisviestintä. Kurssilla nostetaan teemoina esiin globalisaation, digitalisaation ja tietokeskeisyyden vaikutukset työyhteisöjen viestintään. Kurssilla tehdään harjoitustöitä, joissa analysoidaan viestintää oikeissa työyhteisöissä ja verkostoissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot toimivat keskusteluareenoina ja ryhmätyöpajoina. Ennen luentoja perehdytään itsenäisesti ennakkomateriaaleihin. Luennon jälkeen keskustelu jatkuu blogissa, jossa hyödynnetään kurssikirjallisuutta ja luentoja. Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätöinä, jotka edellyttävät työskentelyä myös luentojen välillä. Harjoitustyöt koostuvat käytännön tapausesimerkkeihin liittyvistä analyysitehtävistä sekä raportin kirjoittamisesta ja esittelystä. Arvostelu: blogiviestit ja harjoitustyöt. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 24 h (2), blogi 8 h, harjoitustyöt 65 h, itsenäinen opiskelu 38 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentokalvot ja Cornelissen, J. 2017. Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice. Lisämateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

   

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin ME-C2200 Viestintä 1 ja TU-C9280 Viestintä 1

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information