Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärrys siitä miten eri tieteet lähestyvät samoja teknologian tai yhteiskunnan haasteita. Kurssin aikana käydään läpi muutamia keskeisiä tieteellisiä lähestymistapoja sekä eri tieteiden metodologisia lähtökohtia ymmärtää maailmaa ja sen ilmiöitä. Kurssi on suunnattu tekniikan opiskelijoille, joten opetuksessa korostuu eri tieteiden ymmärtämisen soveltaminen suunnittelu- ja muotoilutyöhön. Kurssi antaa myös hyvän pohjan monitieteellisyyden sekä laaja-alaisen oppimisen käytännön soveltamisessa. Lisäksi kurssin kautta syntyy esitietoja erilaisten laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien oppimiselle.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 15.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Risto Sarvas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Risto Sarvas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija ymmärtää miten tieteellisyydessä on erilaisia koulukuntia ja millä tavoin ne eroavat toisistaan. Erityisesti miten eri tieteet, kuten luonnontieteet, insinööritieteet ja yhteiskuntatieteet lähestyvät samaa ongelmaa ja miten kukin eri tieteenala metodologisesti luo uutta tietoa ja ymmärrystä. Kurssi erityisesti keskittyy teknologian ymmärtämiseen ja teknologiaan liittyvän tieteen sekä tiedon luomiseen. Opiskelija ymmärtää kuhnilaisen tieteen paradigma-ajattelun ja keskeiset erot nimenomaan luonnontieteiden (engl. science) ja enemmän antropologisten ja yhteiskuntatieteiden välillä. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentopäiväkirja, harjoitustyöt.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 48 h (2 x 2 h/viikko, n.12 kertaa), harjoitukset 48 h (1 x 4 h/viikko, n.12 kertaa), itsenäistä työskentelyä  39h (= yhteensä 135 h).

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei vaadittavia ennakkotietoja.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information