Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan raaka-ainehuollon perusteita ja osaa nimetä Suomen keskeiset geologiset luonnonvarat; kiviaines- ja vesivarat, rakennuskivet, malmi- ja teollisuusmineraalit sekä prosessoidut kiviainekset (georakenteiden murskeet, betoni- ja päällys-teollisuuden käyttämät kiviainekset).

Ymmärtää maa- kallioperän käytön mahdollisuudet energiavarojen lähteenä, varastona ja käytetyn ydinjätteen säilytyspaikkana.

Osaa kuvata tavallisimmat georakentamisessa ja kaivannaisteollisuudessa käytetyt kenttätutkimusmenetelmät (painokairaus, poraus, kalliokairaus, seismiset menetelmät, laserkeilaus, ilmakuvatulkinta), ja rakennustekniikat (ruoppaus, kaivu, louhinta, läjitys jne.).

Osaa kuvata georakentamisesta ja kaivannaisteollisuudesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Tuntee geo- ja tierakentamisen projektihallintoa ja suunnitteluvaiheet sekä keskeistä lainsäädäntöä (mkl pätevyydet).

Tuntee elinkaariajattelun (Life-Cycle) perusteet ja merkityksen luonnonvarojen kierrätyksessä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2021 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Mikael Rinne

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mikael Rinne

Kurssin yhteystiedot (voimassa 26.03.2021-21.12.2112):

juha.antikainen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tavallisimmat georakentamisessa ja kaivannaisteollisuudessa käytetyt rakennus- ja tuotantotekniikat ja kenttätutkimusmenetelmät. Suomen keskeiset geologiset luonnonvarat ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon perusteet. Ympäristövaikutukset, elinkaariajattelu ja kierrätys georakentamisessa ja kaivannaistuotannossa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, pakollisia harjoituksia, työmaavierailu. Tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Vuonna 2021 kampuksella tehtäviä harjoituksia tai työmaavierailuja ei tehdä ja ne korvataan oppimispäiväkirjalla sekä verkossa tehtävillä harjoituksilla.

  Oppimispäiväkirja ja harjoitukset ovat pakollisia. Ne arvioidaan ja niiden laatu vaikuttaa arvosanaan +/- 2 arvosanan verran.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 24 h (12 x 2 h)

  Harjoitukset 12 h (4 x 3 h)

  Työmaavierailu 5 h

  Omatoiminen opiskelu 91 h

  Tentti 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  V. 2021 harjoitukset ja työmaavierailut korvataan oppimispäiväkirjalla sekä verkossa tehtävillä harjoituksilla.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hakapää & Lappalainen / Paalumäki, Lappalainen, Hakapää (toim.): Kaivos- ja louhintatekniikka. Opetushallitus (2009/2011/2015).

  Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa MyCourse:ssa

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ei

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ei

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ilmoitetaan MyCoursessa