Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää kokemusperäisesti elokuvan taiteellisen ja tuotannollisen ennakkosuunnittelun ja toteutuksen prosessia.
Opiskelija osaa toimia pääaineensa mukaisessa toimenkuvassa.
Opiskelija tuntee joitakin välineitä yhteisen vision muodostamiseen ja taiteelliseen prosessiin.
Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan suunnittelu- ja ryhmätyötaitoja ja ymmärtää tiiminjohtamisen perusteet.

Pääainekohtaiset oppimistavoitteet määritellään kurssiesitteessä.

Laajuus: 10

Aikataulu: 28.09.2020 - 27.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Maylett

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anna Heiskanen, Sakari Kirjavainen, Hanna Maylett

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.09.2020-21.12.2112):


Ohjaus Sakari Kirjavainen 0400945683

sakari.kirjavainen@aalto.fi 0504760711


Tuotanto Anna Heiskanen 0407639005

anna.heiskanen@aalto.fi


Kuvaus Konsta Sohlberg 0505262904

konsta.sohlberg@welho.com


Lavastus Tiina Paavilainen 0405856299

paavilainen.tiina@gmail.com


Käsikirjoitus Marja-Riitta Koivumäki 0505344970

marja-riitta.koivumaki@aalto.fi


Ääni Salla Hämäläinen 0456306310

salla.hamalainen@gmail.com


Puku Sanja Kangas 0400722619

sanjakangas@gmail.com


Loc Scout Harri Nieminen 0400627142

harri.nieminen@me.com


Työturvallisuus Katri Saukonpää 0505501344

katri@saukonpaa@gmail.com


Stadia Pentti Kasurinen 0403340164 johtaja

pentti.kasurinen@edu.hel.fi


Tuuli Vuorinen-Oras 0406646701 koordinointi

tuuli.vuorinen@oras@ edu.hel.fi

Jukka Talikka kuvaus

jukka.talikka@edu.hel.fi


Katselu ORION 9.11. 10.00-14.00


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla toteutetaan kaksi lyhytelokuvaa, jossa on näyttelijöinä ammattilaisia ja/tai TeaKin MA-opiskelijoita.
  Kurssi toteutetaan osin yhteistyönä Teatterikorkeakoulun Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman ja AV-Stadin ammattiopiston kanssa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Lukujärjestys liitteenä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Luennot, harjoitustyön tutoroitu suunnittelu ja toteutus, yksilö-, pienryhmä- ja ryhmätyöskentely.
  Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustyöhön. Itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus. Itsearviointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  8 op:n suoritus:

  Kontaktiopetus ja tutoroitu työskentely 81 h
  Itsenäinen yksilö- tai pienryhmätyöskentely 140 h

  Opiskelijan pääaineesta riippuen työmäärä ja suoritustapa vaihtelee.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssin alkaessa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin ELO-C3504 Tv-ilmaisu 1

  ELO-C3515 Produktio

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3, ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4, ELO-C1004 Elokuvatuotannon prosessi

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi ilmoittautuminen

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  PRODUKTIO

  REUNAEHDOT / FASILITEETIT


  KUVAUSPÄIVÄT

  3 kuvauspäivää / ryhmä

  2 interiööripäivä / ryhmä

  Päivittäinen kuvausaika 8 tuntia.

  Kuvauspäivän työskentely kuvauksissa tulee sijoittua klo. 06:00 ja 20:00 välille, huomioiden näyttelijöiden estot (esim. Muu työ teatterissa).

  Päivittäinen työaika 10 tuntia, joka alkaa päivittäisen työskentelyn aloituksesta (esim. Kalustoa noudettaessa) ja päättyy työskentelyn lopetukseen (esim. Kalustoa palautettaessa).

  10 tunnin työpäivään sisältyy ruokatauko (min. 1/2 tuntia).

  Työajan ylityksistä tulee neuvotella ja informoida ko. Produktion opiskelijatuottajaa.

  Päivittäinen lepoaika on 11 tuntia, jota EI saa alittaa.

  Eri ryhmien kuvausjaksojen väliin tulee jäädä välipäivä.

  Kuvaussuunnitelma tulee hyväksyttää kurssin kuvauksen opettajalla (ajoissa. DL ilmoitetaan lukujärjestyksessä).


  Call sheet on virallinen dokumentti!

  Älä jätä sitä ulkopuolisten nähtäväksi.

  Noudata siinä olevia ohjeita ja siihen merkittyä työaikaa.


  Kuvausryhmiin palkataan ulkopuolinen, ammattilainen, kamera-assistentti, joka huolehtii kamerakalustosta ja siirroista, sekä kuvan tarkentamisesta (Aalto Studios hoitaa lehtorin / sijaisen ohjeistuksella).


  Jokaisen osaston vastaavan tulee sopia min. 2 tapaamista suuntautumisvaihtoehdon lehtorin tai tämän sijaisen kanssa.  Kuvauksissa käytettävä materiaalin määrä on 60 – 80 min.

  TÄTÄ EI SAA YLITTÄÄ!

  Materiaali tallennetaan 24 fps. ProRes 4:4:4 log C tai vastaavassa muodossa. Kuvaa katsellaan ja siirretään editoitavaksi REC 709 väriavaruudessa ((tai opiskelijoiden itsensä tekemällä LUTilla)), jonka toimivuudesta vastaavat kunkin ryhmän tuottaja ja kuvaaja opiskelija.

  Materiaali tallennetaan kuvauksen- ja tuotannon opiskelijoiden kovalevyille ja siirrot tehdään käyttäen asianmukaista DIT-stationia.


  Kullakin ryhmällä on käytettävissä 4 prime linssiä TAI 1 zoomi.

  Valokalustosta tulee neuvotella kuvauksen lehtorin kanssa.


  Tarkemmat tekniset fasiliteetit luetellaan myöhemmin järjestettävässä workflow / post-palaverissa.


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Produktion ideointiosuus (Käsikirjoittajat ja tuottajat: Produktio: ideointi ja käsikirjoitus / Ohjaajat: Ohjaussuunnittelu 1: Käsikirjoituksen yhteiskehittely) onvat eri kursseja ja niille tulee ilmoittautua erikseen. Produktio-tuotannon post-production -kursseille tulee myös ilmoittautua erikseen.

  Kurssille valitaan opiskelijat seuraavan järjestyksen mukaisesti: 1. pääaineopiskelijat (2. vuosi): ohjaus, elokuvaus, elokuvalavastus, äänisuunnittelu 2. muut opiskelijat, joilla on edellytykset ja etukäteen sovittu lupa osallistua kurssille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  PRODUKTIO

  REUNAEHDOT / FASILITEETIT


  KUVAUSPÄIVÄT

  3 kuvauspäivää / ryhmä

  2 interiööripäivä / ryhmä

  Päivittäinen kuvausaika 8 tuntia.

  Kuvauspäivän työskentely kuvauksissa tulee sijoittua klo. 06:00 ja 20:00 välille, huomioiden näyttelijöiden estot (esim. Muu työ teatterissa).

  Päivittäinen työaika 10 tuntia, joka alkaa päivittäisen työskentelyn aloituksesta (esim. Kalustoa noudettaessa) ja päättyy työskentelyn lopetukseen (esim. Kalustoa palautettaessa).

  10 tunnin työpäivään sisältyy ruokatauko (min. 1/2 tuntia).

  Työajan ylityksistä tulee neuvotella ja informoida ko. Produktion opiskelijatuottajaa.

  Päivittäinen lepoaika on 11 tuntia, jota EI saa alittaa.

  Eri ryhmien kuvausjaksojen väliin tulee jäädä välipäivä.

  Kuvaussuunnitelma tulee hyväksyttää kurssin kuvauksen opettajalla (ajoissa. DL ilmoitetaan lukujärjestyksessä).


  Call sheet on virallinen dokumentti!

  Älä jätä sitä ulkopuolisten nähtäväksi.

  Noudata siinä olevia ohjeita ja siihen merkittyä työaikaa.


  Kuvausryhmiin palkataan ulkopuolinen, ammattilainen, kamera-assistentti, joka huolehtii kamerakalustosta ja siirroista, sekä kuvan tarkentamisesta (Aalto Studios hoitaa lehtorin / sijaisen ohjeistuksella).


  Jokaisen osaston vastaavan tulee sopia min. 2 tapaamista suuntautumisvaihtoehdon lehtorin tai tämän sijaisen kanssa.  Kuvauksissa käytettävä materiaalin määrä on 60 – 80 min.

  TÄTÄ EI SAA YLITTÄÄ!

  Materiaali tallennetaan 24 fps. ProRes 4:4:4 log C tai vastaavassa muodossa. Kuvaa katsellaan ja siirretään editoitavaksi REC 709 väriavaruudessa ((tai opiskelijoiden itsensä tekemällä LUTilla)), jonka toimivuudesta vastaavat kunkin ryhmän tuottaja ja kuvaaja opiskelija.

  Materiaali tallennetaan kuvauksen- ja tuotannon opiskelijoiden kovalevyille ja siirrot tehdään käyttäen asianmukaista DIT-stationia.


  Kullakin ryhmällä on käytettävissä 4 prime linssiä TAI 1 zoomi.

  Valokalustosta tulee neuvotella kuvauksen lehtorin kanssa.


  Tarkemmat tekniset fasiliteetit luetellaan myöhemmin järjestettävässä workflow / post-palaverissa.


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Viikko 40

  Oppimistavoitteet, ryhmät, dramaturgiset purut, taiteellisen vision muodostaminen, pääaineluennot

  Viikko 41

  Suunnittelu, Location Scouting, tuotantoesittelyohjeet, Post Production-ohjeistus

  Viikko 42

  Pukusovitukset, LOC SCOUT RECCE, kuvasuunnittelu, taiteellinen suunnittelu

  Viikko 43

  Ryhmien muodostaminen yhdessä Stadian kanssa, työturvallisuus, taiteellisten suunnitelmien esittely, tuotantopaketit, Call Sheetit arvioitavaksi

  Viikko 44

  Kuvausviikko, ryhmä 1 (synkkaus)

  Viikko 45

  Kuvausviikko, ryhmä 2 (synkkaus)

  Viikko 46

  Materiaalikatselut, leikkaus alkaa