Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tulevaisuudentutkimuksen keskeiset toimijat, alan keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt sekä osaa hyödyntää näiden tuottamaa materiaalia opintojaksolla tehtävässä tulevaisuustyöskentelyssä. Hän ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen sekä sen, kuinka tällaista tietoa voidaan tuottaa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvaamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 18.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Eeva Vilkkumaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mikko Dufva, Ahti Salo, Eeva Vilkkumaa

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.12.2020-21.12.2112):

Kurssin luennoi TkT Mikko Dufva (mikko.dufva@sitra.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuudentutkimuksesta ja ennakoinnista. Opintojaksolla perehdytään alan keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun sekä tehdään skenaariotyöskentelyä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut

  Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen, viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  21 t lähiopetus, harjoitustyöt ja ryhmätyö.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Opintojaksolla jaettavat digitaaliset materiaalit.
  2. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi, ja Sari Söderlund (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus - perusteet ja sovelluksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896, 2. painos. Helsinki.
  3. The Thing from the Future –peli.
  4. Referoituja lehtiartikkeleita, esim. R. Rohrbeck, M.E. Kum (2018) Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis, Technological Forecasting and Social Change 129, 105-116.

   

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  01267 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot TUTU1, ARTS-A0800 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, TUTU1

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi
  Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Talvella 2021 kurssi toteutetaan etäoptuksena. 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  https://tva.utu.fi/

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Talvella 2021 kurssi toteutetaan etäoptuksena.