Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja tuntee tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää mukaan lukien tärkeimmät menetelmät sekä näiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä perehdytään soveltuvin osin mm. Delfoi-tekniikkaan, systeemiajatteluun, soft systems-metodologiaan, causal-layered analysis -kausaalianalyysiin, osallistaviin menetelmiin, kvantitatiiviseen mallintamiseen sekä luovuustekniikoihin. Opiskelija osaa suhteuttaa tulevaisuudentutkimuksen muihin tieteisiin ja tiedonaloihin sekä valita tarkoituksenmukaisen tutkimusmenetelmän huomioon ottaen tutkimusongelman, -kohteen, tarkasteluaikajänteen ja tutkimusresurssit.

Laajuus: 5

Aikataulu: 03.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ahti Salo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mikko Dufva, Ahti Salo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Opintojaksolla keskiössä ovat erilaiset tutkimusongelmat, joita lähestytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut ja verkkopohjaisen tutkimustyökalun opettaminen.
  Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 21 t, viikoittaiset oppimistehtävät sekä Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden valtakunnallisten ryhmien kanssa.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Opintojaksolla jaettavat digitaaliset materiaalit.
  2. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi ja Sari Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus - perusteet ja sovelluksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896, 2. painos. Helsinki.
  3. Osmo Kuusi, Timo Bergman ja Hazel Salminen (toim.) (2013) Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5, 3. painos. Sastamala.
  4. Referoituja lehtiartikkeleita sekä P. van der Duin (2016). Foresight in Organizations: Methods and Tools, Routledge, Oxfordshire, UK.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARTS-E0800 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTU 3, ARTS-E0803 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTU 2