Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käytännön valmius teknistieteellisen raportin tiedonhakuun, laadintaan ja esittelyyn.

Laajuus: 10

Aikataulu: 14.09.2021 - 10.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta, Anahita Rashidfarokhi Fathabadi, Tiina Nikander

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja akateemisiin viestintätaitoihin. Kurssilla opetellaan tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön ja viestinnän taitoja. Kurssin aikana kirjoitetaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta kandidaatintyö, joka esitellään seminaaritilaisuudessa. Kurssin yhteydessä annetaan kypsyysnäyte (ENG3044.Kyps), mikä tapahtuu prosessimaisella kirjoitus- ja palautetyöskentelyllä kurssin yhteydessä.
  Kurssi sisältää perehtymistä tutkimusviestintään, joka jakaantuu tieteellisen kirjoittamiseen, puheviestintään, osallistumiseen tekstipajaan ja osallistumiseen puhepajaan. Kurssi sisällön tarkemmista yksityiskohdista kerrotaan MyCourses-oppimisympäristössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustehtävät, kandidaatintyö ja seminaari. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Seminaarissa opiskelija esittelee oman kandidaatintyönsä ja opponoi toisen opiskelijan työtä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatintyö ja seminaari -kurssin suorittaminen edellyttää kandidaatintyön tekemistä ja sen lisäksi osallistumista aloitustilaisuuteen, välinäyttöön ja töiden esittelyseminaariin sekä aktiivista osallistumista seminaarin luennoille ja työpajoihin. Tarvittaessa yksittäisiä kielikeskuksen ja/tai kirjaston luentoja voi kuunnella muiden tekniikan alan kandidaattiohjelmien vastaavilla kursseilla. Suoritukseen kuuluu myös kirjaston ohjeistamia harjoituksia. Kurssi sisältää osioita ja tehtäviä, jotka ovat osallistujalle pakollisia. Näistä ilmoitetaan tarkemmin MyCourses-oppimisympäristössä.
  Kurssin työmäärä on noin 1/3 yhden lukukauden kokonaistyöajasta, josta n. 90% kandidaatintyön omakohtaista kirjoittamista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan erikseen.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi toteutetaan kerran lukukaudessa. Kurssilla on pakollisia osioita, joihin osallistuminen ohjeistetaan erikseen.

  Tutkintosääntö 8§: Opiskelija laatii kandidaatintyön koulusivistyskielellään pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, voi kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi. Opiskelija voi myös kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella perustellusta syystä laatia kandidaatintyönsä englannin kielellä. Kandidaatintyö on julkinen opinnäyte. Se on pidettävä nähtävissä korkeakoulussa . Korkeakoulu antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita kandidaatintyöstä ja kandidaatintyön käsittelystä.

  Tekniikan alan koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  ,Kevät III-V

  2021-2022 Syksy I-II

  ,Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG3044.kand

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.