Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan raaka-ainehuollon perusteita ja osaa nimetä Suomen keskeiset geologiset luonnonvarat; kiviaines- ja vesivarat, rakennuskivet, malmi- ja teollisuusmineraalit sekä prosessoidut kiviainekset (georakenteiden murskeet, betoni- ja päällys-teollisuuden käyttämät kiviainekset).

Ymmärtää maa- kallioperän käytön mahdollisuudet energiavarojen lähteenä, varastona ja käytetyn ydinjätteen säilytyspaikkana.

Osaa kuvata tavallisimmat georakentamisessa ja kaivannaisteollisuudessa käytetyt kenttätutkimusmenetelmät (painokairaus, poraus, kalliokairaus, seismiset menetelmät, laserkeilaus, ilmakuvatulkinta), ja rakennustekniikat (ruoppaus, kaivu, louhinta, läjitys jne.).

Osaa kuvata georakentamisesta ja kaivannaisteollisuudesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Tuntee geo- ja tierakentamisen projektihallintoa ja suunnitteluvaiheet sekä keskeistä lainsäädäntöä (mkl pätevyydet).

Tuntee elinkaariajattelun (Life-Cycle) perusteet ja merkityksen luonnonvarojen kierrätyksessä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2022 - 01.06.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mikael Rinne

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tavallisimmat georakentamisessa ja kaivannaisteollisuudessa käytetyt rakennus- ja tuotantotekniikat ja kenttätutkimusmenetelmät. Suomen keskeiset geologiset luonnonvarat ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon perusteet. Ympäristövaikutukset, elinkaariajattelu ja kierrätys georakentamisessa ja kaivannaistuotannossa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, pakollisia harjoituksia, työmaavierailu. Tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 24 h (12 x 2 h)

  Harjoitukset 12 h (4 x 3 h)

  Työmaavierailu 5 h

  Omatoiminen opiskelu 91 h

  Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).