Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja valmistella sekä toteuttaa ja arvioida oppitunteja
 • ymmärtää kuvataiteen merkityksen oppilaille ja kouluelämän arjessa, tunnistaa oppilaiden toimintaan ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia vuorovaikutteisesti oppilaiden lähtökohdat huomioiden
 • ymmärtää huolellisen valmistautumisen merkityksen ja suhtautuu opetustilanteisiin tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti
 • kykenee reflektoimaan yhdessä muiden kanssa oman opettajuutensa kehittymistä ja saa iloa ja varmuutta toimintaansa kuvataideopettajana

Laajuus: 5

Aikataulu: 25.10.2021 - 17.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

leena.knif@helsinki.fi

marja.rastas@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Perusharjoittelussa opiskelija valmistelee ja pitää harjoitustunteja tavallisesti kahdelle eri ryhmälle peruskoulussa ja/tai lukiossa. Tuntien pitoa edeltävät ohjauskeskustelut ja oppitunteihin valmistautuminen, oppituntien päätteeksi pidetään yhteiset arviointikeskustelut. Opiskelija tekee valmistelutyötä ja opettaa osittain tai kokonaan harjoittelijaparin kanssa (oman aineen opiskelija). Opiskelija seuraa oppitunteja, joihin sisältyvät omien tuntien pohjatunnit ja osallistuu kuuntelemiensa harjoitustuntien arviointikeskusteluihin. Tähän sisältyy opiskelijan valinnan mukaan myös muiden oppiaineiden tuntien seurantaa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelun sisältöihin liittyviin kuvataiteen ryhmänohjauksiin. Opiskelija osallistuu Koulu yhteisönä kokonaisuuteen, joko yhdessä eri aineiden harjoittelijoiden kanssa (harjoittelukoulut) tai itse suunniteltavan, harjoittelun ohjaajan kanssa sovittavan ohjelman mukaisesti (kenttäkoulut). Koulu yhteisönä -kokonaisuudessa käsitellään kouluun, harjoitteluun ja opettajan työhön liittyviä yleisiä asioita. Harjoittelun aikana opiskelija kerää materiaalia omaan opettajaportfolioonsa.Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakson toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Perusharjoittelun kokonaistyömäärä (135 t) koostuu opiskelijan omista opetustunneista (8 t), niiden suunnittelusta ja valmistelusta, palautekesksuteluista ohjaavien opettajien kanssa, tuntien seuraamisesta harjoittelukoululla, didaktisista seminaareista ja ryhmänohjauksista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoittelukoulun opetussuunnitelma ja kurssikuvaukset www.vink.helsinki.fi ja www.norssi.helsinki.fi/

  Syrjäläinen E. & Jyrhämä R. & Haverinen L. 2004. Praktikumikäsikirja. Helsinki: Studia Pædagogica 33. Saatavilla verkossa http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/etusivu.htm

  Oheiskirjallisuus

  • Suvanto, T., Töyssy, S., Vartiainen, L. & Viitanen, P. (2004). Kuvan tekijä taide ja visuaalinen maailma. Porvoo: WSOY.
  • Töyssy, S., Vartiainen, L. & Viitanen, P. (1999). Kuvataide visuaalisen kulttuurin käsikirja. Porvoo: WSOY.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Perusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Helsingin yliopiston normaalikouluilla.

  Perusharjoittelu integroituu kurssiin Ainedidaktiikka I - Opetussuunnitelma ja opetus. Opiskelija ilmoittautuu erikseen molemmille kursseille Aallon Weboodissa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1005

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on tarkoitettu kuvataidekasvatuksen toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille. Kurssille ei voida ottaa muiden ohjelmien opiskelijoita.

  Ilmoittautuminen tapahtuu Aallon Weboodissa ja se on sitova. 

 • koskee tätä kurssikertaa

  Perusharjoittelu toteutetaan syksyllä 2021 lähiopetuksena Helsingin yliopiston Viikin ja Ratakadun normaalikouluissa sekä tarvittaessa muissa yliopiston kenttäkouluissa.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Harjoittelu suoritetaan syksyllä 2021 2. periodin aikana kunkin opiskelijan yksilöllisten aikataulujen mukaisesti.