Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Luentokurssi sisältää rakennussuunnittelun ja asuntosuunnittelun teoreettiset perusteet.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen rakennus- ja asuntosuunnittelun sosiaalisesta merkityksestä ja  tehtäväkentästä sekä kestävän kehityksen periaatteista rakentamisessa. Hän on omaksunut tärkeimmät suunnittelun mitoitusperiaatteet ja keskeiset rakentamista koskevat määräykset sekä tuntee tilasuunnittelun lähtökohtia, joiden avulla hän jatkossa voi kehittää omaa arkkitehtonista ilmaisuaan. Lisäksi hän tuntee suunnitteluprosessin hallinnan yleiset periaatteet. Luentokurssi antaa opiskelijalle teoreettisen pohjan ja suunnittelun perustyökalut, joita hän soveltaa rakennus- ja asuntosuunnittelun suunnittelukursseilla ja sivuaineopiskelijoille ymmärryksen rakennussuunnittelun perusasioista.

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2021 - 16.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pirjo Sanaksenaho, Antti Lehto, Hannu Tikka

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentojen, ryhmätöiden ja viikkotehtävien avulla perehdytään kestävän rakennus- ja asuntosuunnittelun keskeisiin suunnitteluperiaatteisiin ja -välineisiin sekä lähiympäristön ulkotilojen suunnitteluun sekä käydään tilamitoituksen periaatteet ja rakennussuunnittelua koskevat lait ja määräykset pääpiirteittäin. Tutustumalla nykyarkkitehtuurin kiinnostaviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kohteisiin perehdytään arkkitehtonisen ilmaisun mahdollisuuksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin työmuoto on luennot, jotka pidetään kerran viikossa. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus min. 80 %. Kurssin suoritukseen sisältyy itsenäisesti tehtäviä viikkotehtäviä sekä mahdollisesti luennon aikana tehtäviä pari-/ryhmätöitä, jotka korvaavat tentin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 14 x 2 h = 28 h

  Sisällön omaksuminen ja kirjallisuuteen perehtyminen: 27 h

  Tehtävät: 80 h

  Kokonaistyömäärä: 135 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arkkitehtuurilehdet, viime vuosikerrat.

  Lappalainen Markku: Energia- ja ekologiakäsikirja suunnittelu ja rakentaminen. Rakennustieto Oy 2010.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma E1: Rakenteellinen paloturvallisuus.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma F1: Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma F2: Rakennuksen käyttöturvallisuus.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma G1:Asuntosuunnittelu.

  Huttunen, Hannu et.al: Asuntosuunnittelun eväät. Arkkitehtuurin laitoksen julkaisuja. 2012.

  Kahri - Pyykönen: Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu. Rakennustieto Oy, Helsinki. 2. tai 3. painos. 1995. s.29-156

  Petri Neuvonen (toim.): Kerrostalot 1880-2000, Arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen, 2006, Helsinki, Rakennustieto Oy, ISBN 951-682-794-2

  Olli Lehtovuori: Suom

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja