Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • ymmärtää kontinuumimekaniikan keskeiset käsitteet: materiaalinen (Lagrange) ja spatiaalinen (Euler) esitystapa, siirtymä- ja nopeuskenttä
 • ymmärtää muodonmuutos- ja jännitystilan käsitteet ja matemaattiset esitysmuodot: muodonmuutos- ja muodonmuutosnopeustensori, traktio ja jännitystensori
 • ymmärtää kontinuumin säilymis- ja taseyhtälöiden käsitteet ja matemaattiset esitysmuodot: massan säilyminen, liikemäärän ja liikemäärän momentin taseet, energian tase
 • tuntee kontinuumin konstitutiivisen mallinnuksen peruskäsitteet sekä kiinteän aineen ja nesteen termomekaaniset perusmallit
 • ymmärtää, miten kuvata matemaattisesti insinööritieteiden materiaalien käyttäytymistä kontinuumimekaniikan periaatteita soveltaen

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.11.2021 - 15.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mari Åman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Kontinuumin käsite
  • Kontinuumin kinematiikka: siirtymä, nopeus, muodonmuutos, muodonmuutosnopeus, Lagrangen ja Eulerin tarkastelutavat;
  • Jännitystila; traktio ja jännitystensori
  • Säilymis- ja taseyhtälöt: massan säilymisen, liikemäärän, liikemäärän momentin ja energian taseyhtälöt
  • Konstitutiiviset mallit lineaariselle kimmoiselle aineelle, ideaali- ja viskoosiselle nesteelle ja kaasulle (esim. Hooken laki, Newtonin nestemalli, Fourierin lämmönjohtumisyhtälö);
  • Esimerkkejä eri insinöörialojen sovellutuksista - kiinteän aineen mekaniikan, nestemekaniikan ja lämmönsiirron aloilta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, henkilökohtaiset kotitehtävät:
  Luennot 36 h, harjoitustehtävien ratkaiseminen 84 h, tenttiin valmistautuminen 10 h, tentti 3 h. Arvosteluperusteet: Kotitehtävien ja kirjallisen tentin yhteenlasketut suorituspisteet.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Reddy, J. N. Principles of Continuum Mechanics (kirja)
  Luento- ja harjoitusmateriaalia.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2002

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta