Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tuntee kaupan toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ja ymmärtää vähittäiskaupan vaihtoehtoiset kilpailustrategiat ja kilpailustrategioiden suunnittelun ja toimeenpanon lähtökohdat ja logiikan. Opiskelija ymmärtää myös vähittäiskaupan lyhyen ja pitkän aikavälin menestystekijät ja kilpailukeinot. Opiskelija perehtyy vähittäiskaupan eri liiketoiminta muotoihin ja vaihtoehtoisiin ohjausjärjestelmiin sekä kaupan arvoverkoston johtamiseen ja monikanavaiseen liiketoimintaan. Lisäksi opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa analysoidessaan vähittäiskaupan toimialaa, alan yrityksiä ja niiden kilpailustrategioita, kilpailuetuja ja kilpailukeinoja.

Laajuus: 6

Aikataulu: 13.09.2021 - 26.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lauri Paavola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaupan toimintaympäristö ja siihen vaikuttavat tekijät. Vähittäiskaupan kilpailustrategiat, kilpailuedut ja kilpailukeinot. Vähittäiskaupan kilpailustrategian suunnittelu ja toteutus. Vähittäiskaupan liiketoimintamallit, ohjausjärjestelmät ja ketjuliiketoiminta. Kaupan arvoverkoston johtaminen. Monikanavaisuus ja verkkokauppa. Kuluttajakäyttäytyminen ja segmentointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot ja harjoitukset
  2. Harjoitustyö (25%)
  3. Artikkelireferaatit (25%)
  4. Tentti (50%)

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 op, 160 tuntia
  1. Luennot (22h)
  2. Itseopiskelu (mm. harjoitustyö, artikkeliesitelmä, valmistautuminen tenttiin) (135h)
  3. Tentti (3h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Retailing Marketing Management, 2014, Helen Goworek, Peter McGoldrick; ISBN:978-0-273-75874-7, ei pakollinen

  Availability

  Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti, luennoilla jaettava materiaali (luentokalvot)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu (60). Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin pääaineen opiskelijat, (2) Avoimen yliopiston opiskelijat, (3) JOO-opiskelijat ja (4) muut BIZ opiskelijat


  Huom: läsnäolo ensimmäisellä luennolla, vierailijaluennoilla ja viimeisellä kahdella luennolla pakollista.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

   

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23C61050


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).