Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tunnistaa ja paikantaa sekä maantieteellisesti että historiallisesti länsimaisen arkkitehtuurin historian ilmentymiä. Hän pystyy analysoimaan esimerkkikohteita ja käyttämään arkkitehtuurin historian perussanastoa. Kirjallisuusluetteloa koostaessaan opiskelija harjaantuu hakemaan tutkimusaiheen lähdeaineistoa ja arvottamaan sitä. Esseetehtävässä opiskelija oppii tieteellisen kirjoittamisen perusteet (argumentaatio, viittaustekniikka, lähdeluettelo).

Laajuus: 4

Aikataulu: 15.09.2021 - 25.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Özlem Özer-Kemppainen, Netta Böök

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Özlem Özer-Kemppainen, ozlem.ozer-kemppainen@aalto.fi (vastuuopettaja)

Netta Böök, netta.book@aalto.fi

Juhana Heikonen, juhana.heikonen@aalto.fi

Tieteellinen kirjoittaminen: Eino Paananen, eino.paananen@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentosarja antaa yleiskuvan länsimaisen rakennustaiteen ja kaupunkirakentamisen kehityksestä antiikista nykypäivään. Tarkasteltavaa arkkitehtuuria lähestytään osana fyysistä ja sosiaalista ympäristöään. Tarkastelu ulotetaan rakennukset toteuttaneeseen yhteisöön, ajan esteettisiin ihanteisiin sekä rakennustekniikkoihin ja -materiaaleihin.

 • koskee tätä kurssikertaa

  • Kurssilla käsitelty ajanjakso rajautuu 1970-luvulle.Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnänäolo luennoilla, luentotehtävät, pistokokeet, bibliografia ja essee. 

  Esseen arvioinnissa noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen kriteereitä. Esseen sisällön arvioinnissa kiinnitetään huomiota länsieurooppalaisen arkkitehtuurin historian ilmiöiden ymmärtämykseen. Aikataulussa pysyminen vaikuttaa arvosanaan. 

 • koskee tätä kurssikertaa

  Essee muodostaa arvosanasta 50 %, ja loput lasketaan luentotehtävien suorittamisesta sekä etäluentojen seuraamisesta. Luentoläsnäoloa seurataan, vähimmäisvaatimus 16/20 luentoa; sama koskee luentotehtäviä.

  Esseetä laatiessa tulee pitää mielessä, että huonon bibliografian pohjalta ei pysty rakentamaan
  korkeatasoista esseetä eikä saamaan korkeaa arvosanaa, vaikka esseen tekisi muuten tieteellisen kirjoittamisen kriteerejä noudattaen.

  Esseen sanallinen loppuarviointi tulee MyCoursesiin. Loppuarvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että

  - esseessä on pätevät ja riittävän runsaat lähteet (bibliografia) suhteessa tutkimuskysymykseen
  - essee on selkeästi muotoiltuun arkkitehtuurihistorian piiriin kuuluvaan tutkimuskysymykseen vastaava ja sisällöllisesti laadukas kokonaisuus, joka on tiedollisesti ja johtopäätöksiltään pätevä sekä sisältää tarvittaessa – aiheen käsittelyn kannalta harkiten käytettyä – kuvitusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 40 h (37 %).

  Itsenäinen työskentely 68 h (63 %).

  Yhteensä 108 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Katso kurssin kotisivu MyCoursesissa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin luennot ovat 1. ja 2. periodilla keskiviikkoisin  klo 15.15–17.00 ja perjantaisin klo 13.15–15.