Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on oppia tunnistamaan oman alan ilmiöitä ja diskursseja, tarkastelemaan niitä kriittisesti ja analyyttisesti sekä luomaan relevantteja tutkimuskysymyksiä. Konkreettisena tavoitteena on oppia rakentamaan pienimuotoinen tutkielma, jossa tekijä tuo esille omaa tutkivaa työprosessiaan ja sen tuloksia.  Lisäksi tavoitteena on oppia akateemisia vuorovaikutustaitoja.

Laajuus: 10

Aikataulu: 13.09.2021 - 25.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henrika Ylirisku

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarissa harjoitellaan omakohtaisesti tutkimisen prosessia ja tutkimuksen esittämisen muotoja, kirjoittamisen ja kuvallisen esittämisen tapoja sekä kirjallisten ja kuvallisten lähteiden käyttöä. Opiskelija toteuttaa seminaarin yhteydessä kirjallisen tutkielman, joka on laajuudeltaan n. 15 sivua. Tutkielman näkökulma voi olla teoreettinen, teoreettis-empiirinen, taiteellinen tai produktiolähtöinen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteiset seminaaritapaamiset ja henkilökohtainen ohjaus. Kandidaatintutkielmaa työstetään pääsääntöisesti itsenäisesti prosessikirjoittamisen menetelmiä soveltaen. Seminaaritapaamiset sisältävät mm. esittelyjä, opponointeja ja muita tehtäviä, jotka tukevat opiskelija itsenäistä työprosessia.  Osallistuminen kontaktiopetukseen vähintään 80 %.

  Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosanassa huomioidaan sekä seminaarityöskentelyyn osallistuminen että valmis opinnäyte. Opinnäytteen arviointiperusteet perustuvat taiteen kandidaatin opinnäyteohjeeseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus (seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus) 80h, itsenäinen työskentely 190h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarityön aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija suorittaa samanaikaisesti kandidaatin opinnäyteseminaarin kanssa kurssit Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät (TAI-C1012), Kirjoita ja puhu asiantuntevasti (LC-ARTS.7000) sekä Tiedonhankintataidot (ARTS-A0108). Seminaarin yhteydessä järjestetään vapaaehtoinen pienimuotoinen taittotyöpaja. Ulkomailla vaihdossa olevan opiskelijan on mahdollista suorittaa seminaari osittain monimuoto-opetuksena. Verkko-opetuksen tarpeesta ja toteutuksesta tulee neuvotella etukäteen seminaarin vetäjän kanssa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-Kevät V

  2021-2022 Syksy I-Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS3017.kand

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.