Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 1. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaasuorittaa fysikaalisia mittauksia ja analysoida saamiaan tuloksia,
 2. ratkaista nesteiden virtauksia jatkuvuusyhtälön ja Bernoullin yhtälön avulla,
 3. ratkaista elastisen kappaleen lämpövenymiä ja -jännityksiä sekä paineen aiheuttamia elastisia muodonmuutoksia,
 4. soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä termodynaamisiin prosesseihin,
 5. selittää kineettisen kaasuteorian ja ideaalikaasun tilanyhtälön yhteyden,
 6. analysoida termodynaamisia kiertokoneita ja laskea näiden hyötysuhteen sekä käyttöpaineen, -lämpötilan ja -tilavuuden.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2021 - 29.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Havu, Jani Sainio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Yhteydenotot sähköpostitse: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aina välttämätön aines: Tietäminen: Peruskäsitteet: paine, tilavuus, lämpötila, sisäenergia, entalpia, entropia sekä lämpö, työ ja lämpökapasiteetti sekä jännitys, venymä ja kimmokerroin; Lämmön johtuminen, Fourierin laki; Ideaalikaasun tilanyhtälö, molaarinen ominaislämpökapasiteetti ja adiabaattivakio; Kineettinen kaasuteoria ja ekvipartitioteoreema; Maxwellin vauhtijakauma; Termodynamiikan pääsäännöt; Termodynaamiset prosessit pV-tasossa; Kiertokoneet: lämpövoimakone, jäähdytyskone ja lämpöpumppu; Bernoullin yhtälö ja jatkuvuusyhtälö. Soveltaminen: Lämmön johtuminen eri aineissa; Kaasun tila tilanyhtälön avulla; Termodynaamisen prosessin tekemä työ ja ottama lämpö; Kiertokoneen ottama lämpö, tekemä työ ja hyötysuhde (lämpövoimakoneista vain Otto-sykli); Sauvan venymä ja jännitys voiman vaikuttaessa; Pyörteettömän, kokoonpuristumattoman ja kitkattoman virtauksen nopeus ja paine.Tarpeellinen ja täydentävä aines: Tietäminen: Muut kuin ideaalikaasun tilanyhtälöt; Dulongin ja Petitin laki; Prosessit muissa kuin pV-tasossa; Ei-reversiibelit prosessit; Diffuusio; Lämpövenymä ja -jännitys; Paine pallosymmetrisenä jännityksenä, noste.
  Soveltaminen: Todennäköisin ja keskimääräinen kaasumolekyylin vauhti Maxwellin vauhtijakaumasta; Kiertokoneen tehollinen keskipaine ja puristussuhde; Lämpö, työ ja hyötysuhde muissa kuin Otto-syklillä toimivissa lämpövoimakoneissa; Sauvan venymä ja jännitys lämpötilan muuttuessa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset, laboratoriotyöt, tentti.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Syksyn 2021 kurssin suorittaminen koostuu viidestä osiosta:

  • Tentti, josta voi saada enintään 30 pistettä
  • Laskuharjoitukset, joista voi saada enintään 30 pistettä
  • Luentojen esitehtävät, joista voi saada enintään 10 pistettä
  • Viikottaiset kertaustehtävät, josta voi saada enintään 10 pistettä
  • Laboratoriotyöt, jotka on suoritettava hyväksytysti ja joista voi saada enintään 20 pistettä

  Maksimipistemäärä on siis 100 pistettä. Lopulliset pisteet lasketaan siten, että laskuharjoitusten, luentojen esitehtävien ja oppimisopäiväkirjan yhteispisteet ovat korkeintaan neljä kertaa tentistä saadut pisteet. Matemaattisesti siis, kun
  T = tenttipisteet
  LE = luentojen esitehtävät
  LH = laskuharjoituspisteet
  VK = viikottaisten kertaustehtävien pisteet
  LB = laboratoriopisteet

  niin lopulliset pisteet ovat

  P = T + min(4·T, LE+LH+VK) + LB

  Osasuoritukset ovat voimassa siihen asti, kun kurssi järjestetään seuraavan kerran. Syksyn 2021 suoritukset ovat voimassa vuoden 2022 kesän loppuun poislukien laboratoriotyöt jotka ovat voimassa vielä syksyn 2022 kurssilla eli jakson I/2022 loppuun.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 52 h, itsenäinen työskentely 80 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 4th Edition, Pearson Prentice Hall.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sisältyy ENG-koulun perusopintoihin, tarkoitettu pääaineelle KJR.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-A3121

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittautuminen WebOodissa.