Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- nimetä solujen (kasvi, mikrobi, eläin) perusrakenteita

- esittää esimerkkejä aminohappojen ja proteiinien rakenteista ja toiminnasta soluissa

- kuvailla pääpiirteissään entsyymien toimintaa ja entsyymikinetiikan perusteita

- nimetä solutason keskeistä energiametaboliaa ja pääasiallisia metaboliareittejä

- tuottaa esimerkkejä DNA:n ja RNA:n rakenteista ja toiminnoista soluissa

- esittää esimerkkejä uusiutuvista raaka-aineista biotaloudessa

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 14.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Linder, Heli Viskari, Tero Eerikäinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Biomolekyylit (hiilihydraaatit, aminohapot, lipidit, nukleiinihappojen emäkset ja näistä rakentuvat polymeerit). Geenistä proteiiniksi. Biokatalyysin ja proteiinien toiminnan periaatteet: entsyymit ja niiden fysikaaliset, kemialliset, biologiset ja katalyyttiset ominaisuudet, entsyymikinetiikka, stabiilius ja aktiivisuus. Solujen energiametabolian perusteet. Biomolekyylien analyysimenetelmien perusteet. Biomolekyylit uusiutuvissa raaka-aineissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin runko koostuu opetustapahtumista joissa käytetään sekä luento- että pienryhmäopetusta. Opiskelijat osallistuvat myös laboratoriodemonstraatioihin, mahdollisiin laskuharjoituksiin ja suorittavat itsenäisesti tai ryhmässä annettuja harjoitustehtäviä.  Arvostelu perustuu opiskelijan kurssin aikana suorittamiin harjoitus- tai muihin tehtäviin (esim. ryhmätyöt, demonstraatiot, lukupiirit tai muut yhteenvedot, tai välikokeet) (25%) sekä tenttiin (75%) lisäksi tenttipisteistä poistetaan 0,75 pistettä / puuttuva demonstraatio / pienryhmäharjoitus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus (36h):

  Luennot 12 x 2 (1 x viikossa) = 24h

  Demonstraatiot laboratoriossa (sis. lasku- tai muut harjoitustehtävät 4 x 3 h = 12 h)

  Oma työ (99 h):

  (elektroninen aineisto, vaihtelevat tuntimäärät, arvio) 5 x 3  = 15h

  Tentti 4 h

  Itsenäinen opiskelu 80 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vahvistetaan ennen kurssin alkua. Oppimateriaaliin kuuluu 1) oppikirjasta valitut osat sekä 2) mahdollista materiaalia alan julkaisuista, kirjoista tai elektronisesta aineistosta.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu kemiantekniikan kandidaattiohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-IV

  2021-2022 Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1310

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu