Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on avata ja syventää opiskelijan näkökulmia nykytaiteeseen ja visuaalisen kulttuurimme lähihistoriaan. Kurssin suoritettua opiskelija on tietoinen siitä, miten yhteiskunta, kulttuurisesti määrittyneet arvot, erilaiset ajattelumallit, materiaalit ja tekniikat ovat vaikuttaneet taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen. Hän kykenee tarkastelemaan taidetta sekä tekijän että tulkitsijan näkökulmasta. Hän ymmärtää ja osaa lähestyä kriittisesti politiikan, talouselämän ja taiteen välisiä suhteita. Hänellä on työkaluja puhua kuvista sekä tulkita ja analysoida niitä taidehistoriallisista ja globaaleista lähtökohdista käsin.

Laajuus: 4

Aikataulu: 16.09.2021 - 09.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuija Peltomaa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja: Tuija Peltomaa, tuija.peltomaa@aalto.fi

Hallintohenkilö: Sanna Väisänen, sanna.vaisanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin lähihistoriaan ja keskeisiin ilmentymiin II maailmansodan jälkeisestä ajasta nykypäivään. Tarkastelemme taiteen suhdetta kulutusyhteiskuntaan, populaarikulttuuriin ja mediaan sekä poliittiseen ja taloudelliseen ympäristöön. Pohdimme muun muassa seuraavia teemoja: taiteen tuottaminen, vastaanottaminen ja tulkinta; taiteen tekemisen tavat, materiaalit, tekniikat ja välineet, niiden muuttuminen ja vaikutus tapaamme lähestyä kuvia. Kurssilla keskustellaan kuvien tulkintaan ja vastaanottamiseen vaikuttavista henkilökohtaisista, kulttuurisista ja historiallisista
  lähtökohdista, arvolatauksista ja ajattelumalleista. Käsittelemme myös kuvallistuneeseen länsimaiseen kulttuuriin, globalisaatioon ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Vaaditut esitiedot: Vaadittuja esitietoja ei ole.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Monimuoto-opetus. Luentoja ja alustuksia. Pari-, pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä. Keskustelua opetustilanteissa ja oppimisympäristön välityksellä. Suullisia ja kirjallisia kurssin aihepiireihin liittyviä harjoituksia ja tehtäviä. Mahdollisuuksien mukaan kurssin teemoihin sopivia näyttely- ja museokäyntejä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa luennoilla sekä osallistumista ryhmätyöskentelyyn ja keskusteluun, johon voi sisältyä perehtymistä ennalta annettuun materiaaliin. Korvaavasta suorituksesta on sovittava erikseen opettajan kanssa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kirjallisia tehtäviä, joihin sisältyy oman oppimisprosessin arviointia. Nämä kurssitehtävät julkaistaan opetuksen alkaessa MyCoursesissa -> Tehtävät

  Lisäksi kurssilla on lyhyitä ennakkotehtäviä, jotka valmistelevat opiskelijoita tulevien kurssitapaamisten teemoihin. Nämä ennekkotehtävät sisältävät esimerkiksi tekstejä, videoita, podcasteja jne. Ennakkotehtäviä käsitellään kurssitapaamisten aikana suullisesti, yhdessä keskustellen tai pareina ja pienryhmissä työskennellen. Ennakkotehtävät materiaaleineen annetaan tapaamisten yhteydessä ja ne löytyvät luentojen jälkeen MyCoursesista -> Uutiset

  Kurssilla on numeroarvostelu asteikolla 0–5. 

  Lopullisessa arvosanassa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

  - Läsnäolo Zoom-tapaamisissa ja osallistuminen keskusteluun sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyyn.

  - Valmistautuminen tapaamisten aikana käsiteltävien ennakkotehtävien materiaaliin.

  - Henkilökohtaiset kirjalliset tehtävät.

  - Tehtävien suorittaminen ja palauttaminen annetun määräajan puitteissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 36 h, Itsenäinen työ 72 h

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tämän toteutuksen työmäärä toteutustavoittain:

  - 36 h synkronoitua online-opetusta sisältäen pienryhmäkeskusteluja (COVID-19 tilanteen salliessa 33 synkronoitua online-opetusta ja 3 h näyttelykäyntejä keskusteluineen)

  - 72 h itsenäistä työtäPERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oheisteos Art Since 1900. Modernism. Antimodernism. Postmodernism. Hal Foster & Rosalind Krauss et al. Vol. 2: 1945-2010. Lisäksi muu erikseen ilmoitettava kirjallisuus, artikkelit ja kuvamateriaali ja MyCourses.

 • koskee tätä kurssikertaa

  MyCourses -> Materiaalit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kirjalliset suoritukset voi tehdä myös ruotsin ja englannin kielellä.
  Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0612

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

  Kurssille ottamisen prioriteettijärjestys:
  1. Aalto ARTSin vaihto-opiskelijat, 2 paikkaa (koskee englanniksi opetettavia kursseja)
  2. Sivuaineopiskelijat (koskee sivuaineiden pakollisia kursseja)
  3. Aalto ARTSin tutkinto-opiskelijat
  4. Aalto-yliopiston muiden koulujen opiskelijat ja erilaisten liikkuvuusopintojen (JOO-opinnot ym.) kautta kurssille hakeneet opiskelijat.
  5. muut opiskelijat

   

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena COVID-19-tilanteen vuoksi. Kurssitapaamiset järjestetään Zoom-yhteyden välityksellä ja muu kommunikaatio tapahtuu MyCourses-kurssisivun kautta.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Torstaisin 16.9.-9.12.2021 klo 13:15-16:00.

  - Ei opetusta viikolla 43 eli torstaina 26.10.2021