Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakso suorittanut opiskelija

 • tuntee tärkeimmät ihmisen olemukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät filosofiset ja psykologiset käsitykset ja teoriat,
 • kykenee keskustelemaan erilaisista käsityksistä sekä sanallistamaan omaa taidepedagogista ajatteluaan näiden käsitysten pohjalta.

Laajuus: 4

Aikataulu: 12.01.2022 - 16.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Jaksolla tutustutaan eräisiin kasvatus- ja kehityspsykologisiin teorioihin, erilaisiin ihmis- ja oppimiskäsityksiin sekä oppimistyyleihin, sekä pohditaan oppimista yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Jaksolla käsitellään myös taiteen merkitystä ihmisen kasvulle ja kehitykselle sekä taiteen oppimiseen ja opettamiseen liittyvää problematiikkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus- ja opiskelumuodot

  • Luento-opetus, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely.

  Suoritustavat ja palautemuodot

  • Osallistuminen opetukseen
  • Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä Sibelius-Akatemian yleisinä tenttipäivinä

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 18 t, itsenäinen työskentely 90 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pakollinen kirjallisuus:

  Anttila, E. (2017). Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 58. https://disco.teak.fi/anttila/

  Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Oheiskirjallisuus:

  Kronqvist, E. & Pulkkinen, M. (2007). Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen. Helsinki: WSOY.

  Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

  Rauhala, L. (1983 2005). Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus.

  Siljander, P. (2002 2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava.

  Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi opetetaan Taideyliopistolla. 

  Kurssi voidaan suorittaa tenttimällä Teatterikorkeakoulun yleisinä tenttipäivinä seuraavat teokset:

  Anttila, E. (2017). Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 58. https://disco.teak.fi/anttila/

  Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Muu opettajan osoittama kirjallisuus opintojakson oheiskirjallisuuden joukosta

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-V

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1008

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on suunnattu kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoille. Kurssille ei voida ottaa muiden ohjelmien opiskelijoita.