Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee asuinrakennusten suunnitteluun liittyvät periaatteet ja työvälineet, ja kykenee niitä soveltaen suunnittelemaan toimivan moniasuntoisen asuinrakennuksen tai asuntoryhmän yhteis-, apu- ja ulkotiloineen. Lisäksi hän tunnistaa asuntoarkkitehtuuriin liittyvät erityispiirteet ja kykenee niiden pohjalta kehittämään arkkitehtonista ilmaisuaan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 24.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Tervo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi perustuu yksilöllisesti suoritettavaan suunnittelutyöhön, jossa sovelletaan kursseilla ARK-C2000 Rakennussuunnittelun luentokurssi ja ARK-C4502 Analyysikurssi saatuja oppeja ja välineitä. Suunnittelutehtävänä on pienehkö asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, joka työstetään ympäristöineen luonnos/alustava pääpiirustus -tasoisiksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija suunnittelee annetulle kohdealueelle asuinrakennuksen, asuintaloryhmän tai -korttelin aputiloineen ja ympäristöineen. Töitä ohjataan viikoittaisissa harjoituksissa (vähintään 80% läsnäolo). Lisäksi järjestetään kaksi välinäyttöä (läsnäolovelvollisuus molemmissa).

  Työt esitellään ja arvioidaan loppukritiikissä (läsnäolovelvollisuus). Arviointikriteereinä ovat suhde ympäristöön, kohdealueen käsittely, talotyyppi, asuntojen mitoitus ja toiminnalliset ratkaisu, massoittelu, julkisivut ja arkkitehtuuri, prosessi (aikataulussa pysyminen, edistyminen) ja esitystapa. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  -        Harjoitukset: 14 h

  -        Välinäytöt: 2 x 3 h = 6 h

  -        Loppukritiikki: 8 h

  -        Harjoitustyön itsenäinen työstäminen: 107 h

  -        Kokonaistyömäärä: 135 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Asuntosuunnittelun eväät -opas

  RT-kortisto

  Asuntosuunnittelua käsittelevät kirjallisuus- ja Internet-lähteet

  Arkkitehtuurijulkaisut

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on ainoastaan Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu Arkkitehtuurin koulutusohjelman opiskelijoille.  

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-IV

  2021-2022 Kevät III-V (Opetusperioditieto muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 16.6.2021.)

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C4501

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.