Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa pohtia omia taideoppimiskokemuksiaan sekä taide- ja kasvatusnäkemyksiään

- alkaa luoda omaa taidepedagogista käyttöteoriaansa ja jäsentää käsitystään kuvataide-oppiaineen opettamisesta visuaalisena kulttuurikasvatuksena.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.02.2022 - 29.03.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa, Henrika Ylirisku

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

henrika.ylirisku@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Didaktiikan kurssi antaa valmiuksia samanaikaisesti suoritettavaan Orientoivaan harjoitteluun. Harjoitteluun valmistaudutaan yksilö- ja ryhmäharjoituksilla. Luennoilla tutustutaan taideopetuksen suunnittelun perusteisiin ja käsitellään oppimisen ja opettamisen tavoitteita monipuolisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ryhmätyöskentely, tuntisuunnitelma, suullinen ja kuvallis-kirjallinen harjoitteluraportti tai korvaava suoritusraportti. (+ 1 op essee Muunto-opiskelijoilla)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Kiilakoski T., Tomperi T. & Vuorikoski, M. (toim.)(2005) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Sivut 247 286.
  • Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki. K. (2014). Musta tuntuu punaiselta Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten Keskus.
  • Salminen, A. (2005). Pääjalkainen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Sivut 52 63.
  • Wallin, K. (2000). Reggio Emilia ja lapsen sata kieltä. Helsinki: Lasten Keskus.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi integroituu Orientoiva harjoittelu -kurssin kanssa. Kurssit suoritetaan samana lukuvuonna.

  Kuvataidekasvatuksen kandidaattiopiskelijat 2 op

  Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman opiskelijat 3 op

   

   

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-V

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1010

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.