Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatuksen ja taidepedagogiikan tutkimuksen peruskäsitteistön sekä keskeiset tutkimusotteet
 • ymmärtää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä nk. taiteellispainotteisen tutkimuksen keskeisiä metodisia kysymyksiä
 • osaa käyttää kurssilla opiskeltuja menetelmiä taidekasvatuksen ilmiöiden tutkimisessa ja oman opettajaksi kehittymisensä kriittisessä tarkastelussa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 20.09.2021 - 18.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

marja.rastas@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät -kurssilla paneudutaan taidepedagogiikan tutkimuksen peruskäsitteistöön ja keskeisiin tutkimusotteisiin luentojen, kurssin oppimateriaalin ja soveltavien harjoitusten kautta. Luennoilla käsitellään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen perusajattelua, laadullisen tutkimuksen keskeisiä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä, oman opettajuuden ja taiteilijuuden jäsentämistä tutkivana työnä, sekä erilaisia opetus-oppimisprosessien ja visuaalisen kulttuurin ilmiöiden tutkimisen lähestymistapoja.

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin vaihtoehtoiset suoritustavat: ks. kurssin MyCourses-etusivu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen kontaktiopetuksena: Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%. Aktiivinen läsnäolo ja tehtävien suorittaminen, perehtyminen kurssin tapaamiskertojen oheismateriaaleihin, oppimispäiväkirja ja siihen sisältyvä itsearviointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen kontaktiopetuksena: Luennot ja niihin liittyvät harjoitustehtävät 35 t. Itsenäinen työskentely: kandidaattiopiskelijat 19 t, erillisen maisteriohjelman opiskelijat 46 t.

  Kurssin suorittaminen itsenäisenä verkko-opiskeluna: kandidaattiopiskelijat 54 t, erillisen maisteriohjelman opiskelijat 81 t.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Valli, R. (toim.) (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin : 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5. uud. painos.  Jyväskylä: PS-kustannus

  Valli, R. (toim.) (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin : 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 5. uud. painos. Jyväskylä: PS-kustannus

  Oheiskirjallisuus: Luentojen teemoihin liittyvä oheismateriaali, tekstit ja artikkelit MyCoursesissa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Oppimateriaalit jaetaan kurssin MyCourses-alueella. Kurssikuvauksessa mainittu materiaali koskee kurssin tenttijöitä. Lisätietoa tenttimisestä ja tenttimateriaalista kurssin MyCourses-etusivulla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on pakollinen kuvataidekasvatuksen kandidaattiopiskelijoille ja kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman opiskelijoille. Kurssin laajuus on kandidaatintutkinnossa 2 op ja erillisen maisteriohjelman täydentäviin opintoihin sisältyvänä 3 op.

  Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkko-opiskeluna periodeilla I-II. Opiskelija ilmoittautuu kurssille normaaliin tapaan weboodissa. Opiskelu tapahtuu kurssin MyCourses-alustalla ja se perustuu kontaktiopetuksessa käytettäviin oppimateriaaleihin. 

  Kurssin voi korvata kokonaan tai osittain aiemmin suoritetuilla vähintään saman laajuisilla laadullisen tutkimuksen menetelmäopinnoilla. Korvaamisesta sovitaan tapauskohtaisesti kurssin opettajan kanssa.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1012

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on pakollinen kuvataidekasvatuksen pääaineen opiskelijoille. Kurssille ei oteta muiden ohjelmien opiskelijoita.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Lisätietoa kurssin ohjelmasta, aikataulusta ja vaihtoehtoisista suoritustavoista kurssin MyCourses-etusivulla.