Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Tuottaa yksinkertaisia 3D-malleja ja grafiikkaa erilaisiin visuaalisen viestinnän käyttötarkoituksiin
- suunnittelua, tuotantoa, yhdistelyä, esittämistä ja reaaliaikaista manipulointia
- laajentaa digitaalisen sisällöntuotannon työkaluja ohjelmoinnin keinoin
- soveltaa videon, animaation, liikegrafiikan ja erilaisten tehosteiden käyttöä kokeelliseen sisällöntuotantoon
- toteuttaa reaaliaikaisen 3D-liikegrafiikkaa hyödyntävän reaaliaikaisen esityksen

Laajuus: 9

Aikataulu: 03.11.2021 - 10.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Hietaniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja: Antti Hietaniemi <etunimi.sukunimi@aalto.fi>

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Audiovisuaalisen viestinnän toteutus ja ohjelmoinnillinen ajattelu- ja työskentelytapa metodina. Kokeellisen audiovisuaalisen projektin toteutus eri työvälineitä ja alustoja yhdistelemällä.

  - Digitaaliset työnkulut ja automaatio

  - 3D-sisällöntuotanto

  - Reaaliaikaiset alustat, kuten pelimoottorit, mediaserverit ja VJ-ohjelmistot

  - Esitystekniikan perusteet

  - Generatiivinen reaaliaikainen datan käsittely ja liikkuvan kuvan muokkaus

  - Kurssiprojektien audiovisuaalinen loppushow elävänä VJ-esityksenä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

   

   

  Estetiikka, sanalistat → Suunnitelma (itsenäisesti) = 25% 

  3D-sisällöntuotanto  

  (itsenäisesti) = 25% 

  Elävä esitys ja sen videodokumentaatio (ryhmänä) =  25% 

  Kurssiportfolion kuvaus oppimissisällöistä viikkotasolla (itsenäisesti) =  25% 

  5

  Suunnitelma on oivaltava, yhdistelee runsaasti (>10) erilaisia yleiskäsitteitä ja niiden monipuolisia määritelmiä, lähteiden ja esimerkkien tukemana. 

  Tuotannon tekniikka ja toteutus asettavat suunnitelman ideat uuteen kontekstiin. Tekninen toteutus tukee esitystä oivaltavalla tavalla. 

  Kaikki alla sekä esityssuunnitelman toteutus tukee sisällöntuotantoa oivaltavalla tavalla. 

   

  Alla oleva + kirjoitukset ovat kurssin aihetta selkeästi, ymmärtävästi ja oivaltavasti soveltaen käsitteleviä itsenäisiä teoksia. Kirjoittajan oma harjaantuneisuus ilmenee. 

   

  4

  Suunnitelma sisältää runsaan määrän (7–9) monipuolisia yläkäsitteitä ja niiden yksityiskohtaisia määritelmiä lähteiden tukemana. 

  Tuotanto täydentää ja kehittää edelleen suunnitelman ideoita. Tekninen toteutus ottaa huomioon esityksen erityistarpeet ja tukee sekä täydentää esityskäyttöä. 

  Dokumentaatiosta käy selkeästi ilmi että: ryhmä vaihtelee rooleja esitysten aikana; yhdistelee esitystekniikkaa ja sisältöä luovasti. Ryhmä on luonut ja toteuttanut esityssuunnitelman. Käyttää ulkoisia ohjaimia tai signaalilähteitä esityksen säätelyyn. Dokumentaatio laadukas (1080p–4K). 

  Alla oleva + reflektoi opetuksen ja annettujen lukutehtävien päämääriä suhteessa omiin tavoitteisiin ja kurssin töihin. 

   

  3

  Suunnitelma sisältää käyttökelpoisen määrän (4–6) yleiskäsitteitä ja niiden määritelmiä. 

  Tuotanto vastaa tehtyä suunnitelmaa.
  Toteutus täyttää yhtenäisesti esitystekniset vaatimukset: esim. ei virheitä tai puutteita tiedostomuodoissa, kuvasuhde ja resoluutio oikein. 

  Ryhmä on paikalla ja osallistuu harjoituksiin sekä esitykseen. Osanottajat pitävät roolinsa  esitystilanteissa. Dokumentaatio laadukasta ja käyttökelpoista (720–1080p) 

   

  Viikoilla käsitellyt sisällöt välittyvät yleisellä tasolla. 

  Osoittaa hyvää käsitystä kurssin tavoitteista ja tekstien päämääristä. 

   

  2

  Suunnitelma on suppea (1–3 sivua), sisältää yleiskäsitteenja sen yksityiskohtaisemmat määritelmät. 

  Tuotantoa on, se vastaa osiltaan suunnitelmaa ja on osin esityskelpoista, mutta osin puutteellista.

   

  Koko ryhmästä paikalla sekä harjoituksissa tai esityksessä, mutta dokumentaatio puutteellista ja/tai huonolaatuista (rakeista, epäselvää, 480–720). 

  Kirjoitukset osoittavat osittaista käsitystä kurssin tavoitteista. 

   

  1

  Suunnitelma palautetaan myöhässä tai sisältää vain toisen tasoista: joko yleisen tai erityisen. 

  Tuotantoa on vähän tai yhteys tehtyyn suunnitelmaan on kadonnut. Merkittävältä osin puutteellisesti esityskelpoinen toteutus. 

  Koko ryhmä poissa ilmoittamatta joko harjoituksesta, rakennuksesta tai esityksestä.

   

  Palauttaa tehtävät kurssiportfolioon + täyttää palautelomakkeen. 

  0

  Ei suunnitelmaa. 

  Ei tuotantoa, ei kokonaisuutena vastaa tehtyä suunnitelmaa tai ei lainkaan täytä teknisiä vaatimuksia. 

  Ryhmä kokonaan poissa sekä harjoituksesta että esityksestä ilmoittamatta hyvissä ajoin poissaolonsa hyväksyttävää syytä. 

   

  Ei palautuksia tai palautukset vääristä aiheesta. 

   


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 126 h
  Itsenäinen työskentely: 117 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ajankohtaisia ja historiallisia videoita ja lyhytelokuvia:

  - Mainoksia
  - Musiikkivideoita
  - Lähetysgrafiikan esimerkkejä
  - Alkutekstikohtauksia
  - Esimerkkejä tietokonegrafiikan toteutuksista

  Kirjallisuutta:

  - Andrew Paquette: An Introduction to Computer Graphics for Artists (Springer 2013)
  - Herbert Zettl: Sight Sound and Motion 6th ed (Wadsworth 2011)
  - David O'Reilly: Basic Animation Aesthetics (2009)
  - VidVox: Dynamic Design In Space And Time (2018)
  - Antti Hietaniemi: Liikegrafiikan käsikirja (Aalto ARTS Books 2020)

  Online-tutoriaaleja:

  - Greyscale Gorilla: Introduction to Cinema 4D
  - VidVox: Video Fundamentals

   

  + Muu opettajien osoittama materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1061

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla käytettävien ohjelmien käyttöönottoon toimitetaan ohjeet viikkoa ennen opetuksen alkua. Opiskelijoiden omilla koneillaan käyttämien ohjelmien tulee olla asennettuna viimeistään ensimmäisen opetuspäivän alkuun mennessä. Ohjelmien asentaminen opetuksen aikana ei ole hyväksyttävää, ellei toisin ole nimenomaisesti ohjeistettu, eikä asentamiseen tarjota tukea opetuksen yhteydessä. Ohjelmistojen mahdolliset päivitykset tulee tehdä itsenäisesti opetuksen ulkopuolella. Kysymyksiä liittyen ohjelmistojen käyttöön voi lähettää kurssin pikaviestikanavalle.