Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuasi osaat
- yhdistää esimerkkien kautta raaka-aine- ja prosessiteknisten ratkaisut jätevirtojen ja päästöjen hallintaan
- kuvata esimerkkejä päästöjen hallinnan prosessiteknisistä (sisäisistä) ratkaisuista ja teollisesta symbioosista
- esittää teollisuudessa yleisimmin käytettävien jäteveden, -kaasujen ja jätteiden käsittely- ja talteenottomenetelmien periaatteet ja käyttökohteet sekä kuvata niiden riippuvuussuhteita
- kertoa teollisuuden ympäristövastuista ja -haasteista
- eritellä ympäristöasioissa ohjaavia markkinamekanismeja ja taloudellisen ohjauksen keinoja sekä ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia teollisuudessa
- kuvata yleisellä tasolla teollisuudessa käytettävän ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ja ympäristöasioiden hallintaa liittyviä suomenkielisiä käsitteitä

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.10.2021 - 24.01.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olli Dahl, Timo Laukkanen, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastaava opettaja on Timo Laukkanen ja häneen voi olla yhteydessä sähköpostitse t.laukkanen@aalto.fi (huom. ei timo.laukkanen@...).

Seminaaria ohjaa ja siitä vastaa Olli Dahl ja häneen voi olla yhteydessä sähköpostitse olli.dahl@aalto.fi.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teollisuuden ympäristöhaasteet, sivuvirtojen hyödyntäminen, päästöihin ja jätevirtoihin vaikuttavien aine- ja energiavirtojen hallinta ja niihin liittyvät tasetarkastelut erilaisissa teollisuusprosessien esimerkkitapauksissa, teollisuuden vesihuolto-, ilmansuojelu- ja jätehuoltotekniikka, teollisuuteen liittyvä meluntorjunta, ilmastonsuojelun haasteet teollisuudessa, teollisuutta koskeva ympäristölainsäädännöllinen ja taloudellinen ohjaus, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin sisältö välikoe(VK)aluettain

  VK1: luennot viikko 40 , Olli Dahl, Teollisuuden ympäristöhaasteet ja ympäristöasioiden hallinta

  VK2: luennot viikko 41, Timo Laukkanen, Ilmastonsuojelu

  VK3: luennot viikko42 , Timo Laukkanen, Ilmansuojelu, meluntorjunta

  VK4: luennot viikko 44, Olli Dahl, Timo Laukkanen, Teollisuuden vesihuolto ja vesiensuojelu

  VK5: luennot viikko 45 , Olli Dahl, Timo Laukkanen, Jätteiden käsittely ja talteenotto, materiaalitehokkuus

  Seminaari, viikko 49  Olli Dahl, Teollisuusalan/-yrityksen ympäristönsuojelun taso


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua kontaktiopetus tukee. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustöitä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Suoritukseen kuuluvat viisi välikoetta ja seminaariharjoitus, joista jokaisesta annetaan arvosana erikseen. Kurssin loppuarvosana on välikokeiden ja seminaariharjoituksen arvosanojen geometrinen keskiarvo.

  Välikokeiden vastauksia tarkastellaan välikokeita seuraavilla luennoilla (sikäli, kun sellaisia järjestetään). Seminaariharjoituksesta palaute annetaan raporttien osana kirjallisina kommentteina ja seminaarityöskentelyn osalta seminaaritilaisuudessa suullisesti. Seminaarin arviontiin kuuluu myös vertaisarviointi. Tarkennuksia henkilökohtaisen arvioinnin osalta voi pyytää sähköpostitse välikokeiden osalta Timo Laukkaselta ja seminaarin osalta Olli Dahlilta.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h
  luennot ja muu kontaktiopetus 10-60 h
  välikokeisiin/tenttiin valmistautuminen 63 -134 h
  välikokeet/tentti 10 h/ 3 h

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luentojakson viikon työmäärä (4/5)op = 22 h)

  Luennot  6 h ( osa on nauhotteina)/ 1 viikkoa
  Välikoe   2 h / 1 viikkoa
  Valmistautuminen välikokeeseen   14 h / 1 viikkoa


  Seminaariharjoitus (1 op = 27 h)

  Seminaaritilaisuudet 4 h

  Seminaariin valmistautuminen ja esitelmän laatiminen  21 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan luentojen alussa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Välikokeet:
  MyC:ssa oleva viisiosainen oppikirja, jota tukee luentoaineisto (luentonauhoitukset ja luentodiat).

  Seminaariharjoitus:

  Ympäristöluvat ja –raportit, BREF-asiakirjat, ympäristövaikutusten arviointiin
  liittyvät raportit ja muut ympäristöhallinon dokumentit yms.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2620

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin
  esittely luento ma 4.10.21  16.15-17.00 etänä.

  Muut
  luennot alkaen ti 5.10.21 16:15-18:00, ke 12:15-14:00 ja 16:15-18:00 päättyen 10.11.21 etänä. Ei arviointiviikolla. Osa luennoista on nauhoitteita.

  Kurssin luento-ohjelma esitetty edellä kohdassa "Tarkennuksia kurssin sisältöön".

  Välikokeet
  joka luentoviikon jälkeen (ei arviointiviikolla) ennen uuden luentoviikon luentoja maantaisin 16:15-17:00 Ke2
  Rästi/uusintavälikokeet 2.12. klo 16:15-19:00 Ke1 ja 21.1.22. klo 16:15-19:00 Ke2  (Huom. Ilmoittautuminen MyC:ssa.)

  Seminaaritilaisuus ke 8.12.21 16.15-18.00, varalla 12:15-14:00 etänä. Seminaariharjoitukseen kuuluvia raportteja ja muita tiedostoja palautellaan parin viikon ajan ennen seminaaritilaisuutta erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.