Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

- osaa selittää hankekehityksen ja konseptisuunnittelun tavoitteet ja menetelmät ja osaa alustavasti soveltaa niitä käytäntöön

- osaa selittää rakennesuunnittelun keskeiset osatekijät

- tuntee rakennusmateriaalien ja rakenteiden fysikaalisen käyttäytymisen ja toiminnan perusteet

- tuntee palo- ja poistumisturvallisuuden perusteet ja vaatimukset sekä pystyy arvioimaan niiden toteutumista suunnitteluvaiheessa

- osaa selittää keskeiset sisäympäristön ja sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät

- osaa selittää prosessit ja johtamiskäytännöt, joiden avulla erilaisia järjestelmiä ja alajärjestelmiä johdetaan rakennushankkeissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2022 - 23.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esko Sistonen, Camilla Vornanen-Winqvist

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja: Camilla Vornanen-Winqvist

Kurssin eri osa-alueiden opettajat: Antti Peltokorpi, Joonas Jaaranen, Klaus Viljanen, Simo Hostikka, Heidi Salonen ja Olli Seppänen.

Opettajiin voi olla yhteydessä sähköpostilla tai opetustilaisuuksien yhteydessä ja/tai sopia tarvittaessa erillinen tapaaminen tai keskustelu.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Rakennushankkeen kokonaisuuden ja keskeisten osa-alueiden perusteiden hallinta: Hanke-, konsepti- ja arkkitehtuurisuunnittelu, rakennesuunnittelu ja -analyysi, rakennusfysiikka, sisäilma ja sisäympäristö, paloturvallisuus sekä tuotannon ja talouden prosessit.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla käydään eri osioiden opettajien kanssa läpi rakennushankkeen suunnittelussa huomioitavat erilaiset osa-alueet luentojen, ohjelmistoharjoitusten ja kotitehtävien avulla. Ryhmätyön (rakentajan hanketyö) kautta muodostetaan eri osioista yhtenäinen kokonaisuus ja raportti, joka esitellään kurssin lopussa. Tarkempi sisältö on kuvattu kurssiohjelmassa, joka löytyy MyCourses-sivuilta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin osatehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Tehtävät on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1). Läsnäolo seminaarissa on pakollinen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin arvosana määräytyy kurssitehtävien mukaan seuraavasti: harjoitustyö ryhmätyönä tapausesimerkkikohteesta sekä harjoitustyön omaksumista testaava yksilötehtävä (Quiz) 50 % + itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät 50 %. Kaikki kurssin itsenäisesti tehtävät kotitehtävät ja ryhmätyö on suoritettava hyväksytysti.

  Tehtävät arvostellaan asteikolla 0-5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus ja niihin liittyvät harjoitukset (55 h), ryhmätyö sekä itsenäinen opiskelu ja tehtävät (75 h), seminaari (5 h).

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tarkempi laskelma työmäärästä on esitetty kurssiohjelmassa MyCourses-sivuilla.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Tarvittava oppimateriaali kerrotaan tai jaetaan MyCourses-sivuilla kunkin eri osa-alueen kansion alla. Materiaali on saatavilla kurssisivuilta tai internetin kautta.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin tarkennettu aikataulu on esitetty kurssiohjelmassa MyCourses-sivuilla.