Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Hyväksytyn kurssin jälkeen opiskelija 1 tuntee suunnittelun keskeisimmät käsitteelliset jäsennykset ja osaa kuvata jäsennysten tärkeimmät erityispiirteet 2 osaa analysoida ja kehittää kestävän kehityksen mukaista suunnittelutoimintaa käsitteellisen ymmärryksen perusteella 3 osaa perustaa suunnittelutyönsä käsitteelliseen ymmärrykseen suunnitteluprosessin lähtökohdista, tavoitteista ja toimintamahdollisuuksista

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.11.2021 - 15.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Yliopistonlehtori Heidi Paavilainen (heidi.paavilainen@aalto.fi)

Olen pitkään opiskellut ja opettanut muotoilun laitoksella. TaK ja TaM tutkinnot ovat tekstiilisuunnittelun alueelta ja TaT teollisen muotoilun alueelta. Jo maisteriopintojen aikana heräsi kiinnostus muotoilun käsitteellisiin, teoreettisiin ja historiallisiin näkökulmiin. Esimeriksi maisterin opinnäyte käsittelee trendien ennakointia menetelmänä tuottaa designtiimille yhteisesti käsiteltävää tietoa. Väitöskirja puolestaan käsittelee “muotoilun kotiutumista” eli sitä, miten muotoilusta tulee osa asumisen arkipäivää. Nykyisin leijonanosa ajasta täyttyy opettamisesta ja ohjauksesta, mutta jonkin verran aikaa jää tutkimuksellekin, aiheena käytettyjen materiaalien ja tuotteiden hyväksyminen. Tutkimus liittyy kiertotalouden tarkasteluun erityisesti käyttäjän näkökulmasta.


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin suunnittelun teoriaa käsitteleviin teksteihin. Pääpaino on pohtia käsitteellistyksiä suhteessa toisiinsa ja käytännön suunnittelutyöhön sekä kestävän kehityksen mukaista suunnittelua suhteessa suunnitteluprosessin kuvauksiin ja käsitteellistyksiin. Työmuodot: Luennot, ryhmätyöskentely (80% läsnäolo), harjoitustyöt. Vaihtoehtoisesti kurssin  voi opiskella itsenäisesti ja tenttiä sähköisesti.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin tavoitteena on esitellä ja yhdessä pohtia suunnittelijan työn keskisiä käsitteitä. Kurssin aiheina ovat suunnitteleminen inhimillisenä kognitiivisena toimintana, erilaiset näkemykset suunnittelun kohteesta, suunnittelun eri alueet, sekä erilaiset klassiset suunnitteluprosessin kuvaukset. Näiden keskustelunaiheiden yhteisenä nimittäjänä toimii kestävän kehityksen konteksti ja suunnittelun mahdollisuudet edistää kestävyyttä. Tarkempia sisältötietoja alla olevassa ohjelmassa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus lähiopetuksena: 80% läsnäolo, harjoitustehtävät. Kurssin suoritus tenttimällä: tenttivastausten pistetytys.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin arvosana perustuu ryhmätyötehtävään (60%), sekä itsenäisesti tehtäviin kotitehtäviin (40%). Tehtävien arvioinnin edellytyksenä on 80% läsnäolo lähiopetuksessa eli Zoom-sessioissa. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun tapaamisissa voi vaikuttaa positiivisesti arvosanaan.
  Itsenäinen kotitehtävä: Kurssin aikana annetaan 3 pientä kotitehtävää. Tehtävä voi olla kysymys, johon vastataan, tai jokin suunnittelua ja luovuutta käsittelevä tehtävä. Tehtävästä voi saada  yhteensä 40 pistettä.
  Ryhmätyö: Ryhmä laatii yhteisen oppimispäiväkirjan kurssin aikana. Oppimispäiväkirja toteutetaan visualisoiden (Illustrator) ja taittamalla (InDesign). Oppimispäiväkirjasta voi saada 60 pistettä.

  Kurssin tehtävät tulee palauttaa ajoissa. Jokainen alkava vuorokauden myöhästyminen aiheuttaa -5 pisteen sanktion tehtävän arvioinnissa.

  Kurssin arvosana määräytyy seuraavasti:
  0-50p = kurssin arvosana hylätty (0)
  51-60p = kurssin arvosana tyydyttävä (1)
  61-70p = kurssin arvosana hyvin tyydyttävä (2)
  71-80p = kurssin arvosana hyvä (3)
  81-90 = kurssin arvosana hyvin hyvä (4)
  91-100 = kurssin arvosana erinomainen (5)

  Opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan missä tähansa kurssiin tai saamaansa arvosanaan liittyvässä kysymyksessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  81h kokonaistyöaika, josta

  Lähiopetus 21h

  Itsenäinen työskentely 43h

  Sisäistäminen ja itsearviointi 16h

  Kurssipalaute 1h

 • koskee tätä kurssikertaa

  81h kokonaistyöaika, josta
  Lähiopetus 32h
  Itsenäinen työskentely 32h
  Sisäistäminen ja itsearviointi 16 h
  Kurssipalaute 1h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssiesitteessä

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3024

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Ke 10.11.21
  9:15-12 Kurssin esittely, tehtäväanto (HP). Tiedon ja oppimisen visuaalinen esittäminen (Anu Välitalo
  13:15-16 Visuaalinen esittäminen käytännössä: Illustrator ja InDesign työskentely (Anu Välitalo)
  To 11.11.21
  9:15-14 Visuaalinen esittäminen käytännössä: Illustrator ja InDesign työskentely (Anu Välitalo) 

  Ke 17.11.21
  9:15-12 Suunnittelutyön kulku. Erilaiset suunnitteluprosessit, sekä keskeiset käsitteet kuten iterointi ja prototypointi
  13:15-16 Visuaalinen esittäminen käytännössä: Illustrator ja InDesign työskentely (Anu Välitalo) 
  To 18.11.21
  9:15-14 Visuaalinen esittäminen käytännössä: Illustrator ja InDesign työskentely (Anu Välitalo) 

  Ke 24.11. 21
  9:15-12 Suunnittelutyön muutos. Miten suunnitteluammattien työn luonne ja suunnittelutehtävät ovat muuttuneet

  Ke 1.12.21
  9:15-12 Suunnittelun lähtökohdat. Mitä tarkoittaa käyttäjälähtöisyys ja mitä muita lähtökohtia suunnittelulla voi olla

  Ke 8.12.21
  9:15-12 Suunnittelijaksi oppiminen. Miten tukea omaa suunnittelun ja muotoilun ammattilaiseksi kasvua jo opintojen aikana

  Ke 15.12.21
  9:15-12 Suunnittelun kentät. Oppimispäiväkirjojen katselmus > presentaatiot