Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Projektiopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa oppimiaan suunnittelutaitoja itsenäisessä työskentelyssä
- käyttää työelämässä tarvittavia viestintätaitoja
- kertoa tyypillisen suunnitteluprosessin vaiheet
- presentoida oman työnsä tulokset ja perustella omia valintojaan
- suunnitella ja seurata omaa ajankäyttöään
- raportoida työskentelystään yhtäältä projektin sisällön ja toisaalta projektinhallinnan näkökulmasta
- arvioida omaa onnistumistaan

Laajuus: 6

Aikataulu: 20.09.2021 - 29.11.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arja Karhumaa, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Opettajat:

Arja Karhumaa, arja.karhumaa@aalto.fi

Penni Osipow, penni.osipow@aalto.fi

Johanna Bruun, johanna.bruun@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektiopinnoiksi soveltuva työ on opiskelijan itsenäisesti toteuttama suunnitteluproduktio. Opintoihin voidaan hyväksyä koulutusohjelman mahdollistamia projekteja, opiskelijan omaehtoisia projekteja tai omia asiakasprojekteja. Opintopistemäärä sovitaan oman akateemisen ohjaajan kanssa.
  Ennen projektin aloittamista työ hyväksytään opintoihin soveltuvaksi kirjallisella projektisuunnitelmalla, johon saa pohjan omalta akateemiselta ohjaajalta. Projektisuunnitelma lähetetään omalle akateemiselle ohjaajalle. 
  Projektin valmistuttua opiskelija toimittaa akateemiselle ohjaajalle kirjallisen raportin työn toteutumisesta ja ajankäytöstä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Suomessa jopa 750 000 ihmistä tarvitsee selkokieltä, ja jokainen voi jossain vaiheessa elämäänsä tarvita yleiskieltä helpompaa kieltä. 

  Selkokieli on helpotettua suomen kieltä, johon liittyy myös tekstin ulkoasun muokkaamista, mutta graafisessa suunnittelussa tähän ei ole vielä kovin tarkkoja käytäntöjä. 

  Tällä kurssilla Visuaalisen viestinnän muotoilun kandidaatti- ja maisteriopiskelijat oppivat Selkokeskuksen ja Kelan asiantuntijoilta ja tekevät kokeita, joiden avulla opitaan yhdessä selkokielen ja selkoilmaisun visuaalisista mahdollisuuksista. 

  Kurssi käsittelee selkokieltä ja selkoilmaisua erityisesti visuaalisen viestinnän näkökulmasta.  

  Kurssiprojektissa tehdään muotoilukokeita Kelan selkokielisten esitteiden pohjalta. Selkokeskus tarjoaa kurssilla asiantuntemustaan selkokielen ja selkoilmaisun käytännöistä. Kela tarjoaa asiantuntemustaan Kelan omista kielenhuollon ja visuaalisen viestinnän käytännöistä.  

  Projektin painotus on tekemällä tutkimisessa. 

  Tutkitaan muotoilun keinoja ja selkoilmaisun periaatteita tekemällä erilaisia kokeiluja.  Tavoitteena on luoda erilaisia vertailtavia esimerkkejä selkokielisen viestin muotoilusta.  


  Kokeiluja tehdään myös yhdessä selkokieltä 

  tarvitsevien koelukijoiden kanssa.  


  Kurssi yhdistää graafisen suunnittelun 

  tekijälähtöisen tiedon, tutkimuksen sekä 

  selkoilmaisun.  


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely. Kirjallinen työsuunnitelma ja loppuraportti. Ohjaustapaamiset.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

  Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan

  - vähintään 80 % läsnäolo (sallittu 9–10 poissaolotuntia)
  - sovittujen tehtävien suorittaminen annetussa aikataulussa

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektiopinnot ovat opiskelijan itsenäistä työskentelyä, jossa opiskelija hyödyntää koulun ohjausta. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  -

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C102901

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Omalle akateemiselle ohjaajalle projekti-ilmoituksessa kerrotulla tavalla

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin käytyäsi osaat:

  • nimetä selkokielen ja selkoilmaisun tarkoituksia, vaatimuksia ja kohderyhmiä  
  • tunnistaa selkoilmaisun tarpeita erilaisissa yhteyksissä, joissa  viestinnän saavutettavuus on erityisen tärkeää  
  • soveltaa selkoilmaisun vaatimuksia graafisen suunnittelun käytäntöihin ja analysoida näiden välisiä suhteita  
  • purkaa tekstin visuaalisuutta osiin ja analysoida tekstin asettelun sekä kuvituselementtien merkitystä selkoilmaisussa
  • ja saavutettavassa muotoilussa  


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Tarkempi aikataulu mycoursesissa kurssin alkaessa. 

  Opetus tapahtuu kampuksella. Kurssin tapaamispaikkana on Design Factory, Studio-tila. 

  Opetusajat:

  Ma 20.9. 10–17 

  Ma 27.9. 13.15–17.00 

  Ma 4.10. 13.15–17.00  

  Ma 11.10. 13.15–17.00 

  Ma 18.10. 13.15–17.00


  Työpajaviikko:

  Ti 26.10. 13.15–17.00 

  Ke 27.10. 13.15–17.00


  (1.11. ei tapaamista, itsenäistä työskentelyä)


  Ma 8.11. 13.15–17.00 


  Ma 15.11. 13.15–17.00 


  Ma 22.11. 13.15–17.00 

  29.11. 13.15–17.00