Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

- osaa selittää hankekehityksen ja konseptisuunnittelun tavoitteet ja menetelmät ja osaa alustavasti soveltaa niitä käytäntöön

- osaa selittää rakennesuunnittelun keskeiset osatekijät

- tuntee rakennusmateriaalien ja rakenteiden fysikaalisen käyttäytymisen ja toiminnan perusteet

- tuntee palo- ja poistumisturvallisuuden perusteet ja vaatimukset sekä pystyy arvioimaan niiden toteutumista suunnitteluvaiheessa

- osaa selittää keskeiset sisäympäristön ja sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät

- osaa selittää prosessit ja johtamiskäytännöt, joiden avulla erilaisia järjestelmiä ja alajärjestelmiä johdetaan rakennushankkeissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.02.2023 - 01.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Camilla Vornanen-Winqvist

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): Vastuuopettaja camilla.vornanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Rakennushankkeen kokonaisuuden ja keskeisten osa-alueiden perusteiden hallinta: Hanke-, konsepti- ja arkkitehtuurisuunnittelu, rakennesuunnittelu ja -analyysi, rakennusfysiikka, sisäilma ja sisäympäristö, paloturvallisuus sekä tuotannon ja talouden prosessit.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin kotitehtävät tehdään itsenäisesti kunkin osa-alueen opetuksen yhteydessä ja niiden avulla perehdytään opetettuun sisältöön. Ryhmätehtävissä tutustutaan syvemmin kurssin sisältöihin tapausesimerkkikohteen ja kurssin sivuilla annetun kirjallisuuden avulla. Noin neljän henkilön ryhmiin ilmoittaudutaan MyCoursesissa kurssin alussa. Harjoitusryhmä tutustuu esimerkkikohteeseen osa-alueittain kurssin edetessä.

  Kurssin lopussa täytetään kurssin asioiden omaksumista testaava yksilötehtävä (Quiz).

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin osatehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Tehtävät on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1). Läsnäolo seminaarissa on pakollinen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin itsenäiset kotitehtävät ja ryhmätehtävät arvostellaan asteikolla 0–5, jossa nolla on hylätty arvosana ja 1–5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja. Kaikki kurssin itsenäiset ja ryhmässä tehtävät tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Kurssin arvosana määräytyy itsenäisten ja ryhmätehtävien arvosanojen perusteella. Kurssin lopussa tehtävä yksilötehtävä (Quiz) vaikuttaa korottavasti tai alentavasti kurssin arvosanaan. Luennolla 16.3.2023 on läsnäolopakko ja poissaolijoiden on suoritettava korvaava tehtävä.

  Kurssiesitteessä mainittu seminaari jää kevään 2023 toteutukselta pois.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus ja niihin liittyvät harjoitukset (55 h), ryhmätyö sekä itsenäinen opiskelu ja tehtävät (75 h), seminaari (5 h).

 • koskee tätä kurssikertaa

  ·                Lähiopetus: 43 h / 32 %

  ·                Luentotallenteet: 14 h / 10 %

  ·                Itsenäinen työskentely 35 h / 26 %

  ·                Kotitehtävät: 18 h / 13 %

  ·                Ryhmätehtävät 24 h / 18 %

  ·                Quiz: 1 h / 1 %

  Yhteensä 135 h / 100 %

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennoitsijat jakavat tarvittavan oppimateriaalin kurssisivuilla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).