Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Du klarar av minst nöjaktigt kommunikationssituationer i arbetslivssituationer och inom det egna fackområdet både skriftligt och muntligt, t.ex. att skriva e-post och småprata.
 • Du kan sammanfatta, strukturera och presentera om ditt eget fackområde på svenska på ett lättförståeligt och för sammanhanget lämpligt sätt.
 • Du kan framföra och argumentera för dina synpunkter på svenska och förstå svenskspråkiga, allmänna texter som gäller det egna fackområdet.

Omfattning: 4

Tidtabel: 13.01.2023 - 14.04.2023

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Leila Malmefjäll

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B1

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar i kommunikationssituationer i arbetslivet, men även i vardagliga kommunikationssituationer.
  • Du får till exempel lära dig olika kommunikativa sätt att uttrycka dig för olika situationer, och hur du kan föra fram dina synpunkter och argumentera.
  • På kursen får du bekanta dig med både allmänspråket och terminologin inom det egna fackområdet.
  • Du får också aktivera centrala strukturer i svenskan självständigt och i grupp.
  • Du bearbetar dina skriftliga uppgifter och försöker förbättra din muntliga framställning utgående från responsen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  o Muntliga och skriftliga övningar som utförs under kursen o Regelbundet och aktivt arbete. Godkänd prestation i kursen förutsätter att alla uppgifter lämnas in i tid och godkänns samt regelbundet deltagande i undervisningen.

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kontakundervisning 36 - 46 h, självständigt arbete 62 - 72 h. Kursens arbetsmängd kan variera beroende på kursformat.
  • Kursen kan genomföras flexibelt i gruppen Flexsvenska. Gruppen är ämnad för studerande som har konstaterats ha utmaningar som försvårar lärandet, till exempel dyslexi eller rädslor i anknytning till gruppsituationer osv. Den här kursformen sträcker sig över två perioder.

   

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Opettaja ilmoittaa

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Kursen förbereder dig för det skriftliga (LC-5001) och muntliga (LC-5002) provet. Proven ordnas för dem som slutfört kursen.

  Studerande som deltar i kurserna anmäler sig inte till de separata allmänna proven, utan kursens lärare anvisar om hur de genomförs.

  I kursen kan ingå övningar som spelas in på video. I kursen kan även ingå kamratrespons.

  Bekräfta ditt deltagande i kursen genom att närvara på den första föreläsningen.

  OBS! Kursen ordnas då den har minst 10 studerande som anmält sig.

  Undervisningsspråket : svenska

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Höst I - II
  2022-2023 Vår III - IV
  2022-2023 Vår IV - V
  2023-2024 Höst I - II
  2023-2024 Vår III - IV
  2023-2024 Vår IV - V

  Anmälning :

  Anmälan till undervisningen sker i Sisu.